Ogólne

Aby samorządy mogły nadal korzystać z funduszy UE


10 stycznia 2020

8 stycznia br. senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej zadecydowała o podjęciu prac nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Projekt ma na celu umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego realizację inwestycji z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych jest zmiana limitu udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp), w finansowaniu programów, projektów lub zadań dofinansowanych ze środków UE, od którego stosuje się wyłączenie z indywidualnego wskaźnika zadłużenia (art. 243 ust. 1 ufp ) zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie wkładu własnego (krajowego) w tych przedsięwzięciach.

W nowelizacji ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1646), w art. 243, określającym indywidualny limit zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST), dodano ust. 3a, który pozwolił na wyłączanie z limitu zadłużenia zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie wkładu własnego (krajowego) przy realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE. W uzasadnieniu projektu tej ustawy (druk nr 1789, VII kadencja Sejmu) wskazano, że „proponowane rozwiązanie poprawi zdolność jednostek samorządu terytorialnego do wykorzystania środków unijnych. Rozwiązanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle zbliżającej się nowej perspektywy finansowej UE. Projektowane rozwiązanie odnosi się do zadań, projektów i programów finansowanych w przeważającej mierze ze środków UE, co będzie ułatwieniem dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty wymagające znacznych nakładów ze środków własnych.”. Uznano wówczas, że to wyłączenie będzie stosowane w sytuacji, gdy dofinansowanie unijne wynosi co najmniej 60% ogólnych kosztów realizacji zadania objętego umową o dofinansowanie.

Proponowana nowelizacja zakłada zmniejszenie tego limitu z 60 do 40%, co pozwoli zwiększyć liczbę projektów unijnych, w realizacji których zobowiązania zaciągane na sfinansowanie wkładu własnego JST zostaną objęte wyłączeniem z indywidualnego limitu zadłużenia, wprowadzonym w 2013 roku.

senacki projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor