Ogólne

Będą korzystne dla miast zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów


26 stycznia 2022

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało zmianę przepisów dotyczących badania i weryfikacji dochodu osób ubiegających się o najem mieszkania komunalnego. - O tym, z jakiego okresu dochody te będą badane (weryfikowane) zadecyduje rada gminy – poinformował resort na ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.) przewidują, że osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy składa deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji.

W ocenie miast i gmin jest to okres niewystarczający. Zwracała na to uwagę m.in. Unia Metropolii Polskich w pismach kierowanych do Ministra Rozwoju i Technologii Pismach i Zespołu ds. Infrastruktury (pisma odpowiednio z 10 września 2021 r. i 3 sierpnia 2021 r.). Podnoszono w nich, że okres za jaki badany (weryfikowany) jest dochód osoby ubiegającej się o najem komunalnego mieszkania, ustalany był przez właściwą radę miasta (gminy).

- Samorządom bardzo zależy na pilnym wprowadzeniu zmian, które pozwolą na powrót do zasad, obowiązujących poprzednio - okres za jaki badany był dochód, ustalany był przez Rady Gmin w uchwałach określających zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Takie rozwiązanie jest bardziej elastyczne , uwzględnia specyfikę oraz możliwości gmin w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych konkretnych społeczności lokalnych – wyjaśniał na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury Michał Zgórzak, naczelnik Wydziału Polityki Mieszkaniowej w Biurze Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy.

Jak wskazywała UMP zmiana spowodowałaby ponadto, że stosowne przepis ustawy o ochronie praw lokatorów (…) byłby spójne z obowiązującymi w innych tzw. „mieszkaniowych” ustawach: o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Zastosowanie takich samych okresów rozliczeniowych umożliwi stworzenie skoordynowanej polityki mieszkaniowej gmin.

„- Zmiana przedmiotowych przepisów została zaplanowana w projekcie dużego pakietu zmian legislacyjnych, który oczekuje na wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jeżeli strona samorządowa KWRiST chce przyśpieszenia prac nad tą zmianą, to poprosimy o wniosek w tej sprawie. - Eliza Chojnicka, zastępca dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa w MRiT. – Projekt zakłada, że ustawa nie będzie rozstrzygała o tym za jakie okresy dochód ma być badany (weryfikowany). To będzie pozostawione do decyzji rady gminy.”

Dziękując za pozytywną dla miast i gmin reakcję MRiT strona samorządowa wystąpiła o umożliwienie zapoznania się z w/w projektem, aby zweryfikować, czy sposób załatwienia sprawy przez resort jest zgodny z pożądanym przez samorządy, a wnioskowanym przez Unię Metropolii Polskich.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor