Aktualności

Będą zmiany w wyznaczaniu aptek dyżurujących


21 czerwca 2022

Nowelizacja art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutycznego, regulującego rozkład godzin pracy aptek była na wniosek Ministerstwa Zdrowia omawiana przez Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Nowe, proponowane przez resort zdrowia rozwiązania maja skłonić apteki do dyżurowania wynagrodzeniem wypłacanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozwiązania w tym zakresie przedstawił stronie samorządowej KWRiST Łukasz Szmulski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. – Celem projektu zmian w prawie farmaceutycznym (wprowadzanych w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw) jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie ekspedycji aptecznej, które odejdą od zasad przymusowego wyznaczania aptek do ich pełnienia na rzecz rozwiązań bardziej dobrowolnych, determinowanych również wprowadzeniem wynagrodzenia za pełnienie dyżurów. W związku z tym, że proponuje się wprowadzeni odpłatnych dyżurów, projektodawca jest przekonany, że podmioty te będą chętniej pełnić te dyżury w przypadkach wyznaczenia do ich pełnienia – wyjaśniał dyrektor Szmulski.

Projekt, nad którym prace trwają już od roku, przeszedł już procedurę konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

- W ich wyniku wprowadziliśmy korekty, m.in. zwiększyliśmy do 30 tys., mieszkańców limit dla miejscowości, w których taka apteka dyżurująca miałaby być finansowana ze środków publicznych. Zaproponowaliśmy też, aby godziny dyżurów w dni powszednie wyznaczyć pomiędzy 21:00, a 23:00, Z naszych danych wynika bowiem, że duża część aptek pracuje do godz. 19:00, natomiast realizacja recept refundowanych odbywa się do godziny 22:00, a później gwałtownie spada. Przed północą są to pojedyncze przypadki w skali kraju. Oczywiście w dużych miastach (wojewódzkich) taka realizacja recept występuje również w godzinach 00:00 – 06:00. W skali dobowej nie jest to jednak istotny komponent, ponieważ stanowi od 1% do 3% w zależności od miasta – wyjaśniał dyrektor Szmulski.

Nowe brzmienie art. 94 Prawa farmaceutycznego opisuje także samą procedurę wyznaczania aptek dyżurujących. Te miałyby być wyznaczane uchwałą rady powiatu po przeprowadzeniu konkursu. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało także, aby wybór apteki poprzedzało zasięgnięcie opinii o zasadności takiego wyznaczenia od właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu oraz uzyskanie pozytywnych opinii obu tych organów. To rozwiązanie wzbudziło najwięcej zastrzeżeń po stronie samorządowej. Bernadeta Skóbel, radca prawny Związku Powiatów Polskich dopytywała jaki jest cel wprowadzenia do tej procedury wymogu uzyskania pozytywnych opinii. W odpowiedzi Łukasz Szmulski wskazywał, że ma to zapobiec sytuacji, w której jako dyżurująca zostanie wyznaczona apteka, wobec której toczy się postępowanie administracyjne dotyczące np. zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. – Chcemy uniknąć sytuacji, w której okaże się, że np. tydzień po wyznaczeniu apteka zostanie prawomocnie wykreślona z rejestru aptek – wskazywał dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

Strony samorządowej tego typu argumenty nie przekonały. Samorządowcy zgodnie wystąpili do resortu zdrowia o wykreślenie przepisów dotyczących opiniowania. Samorządowcy wskazywali, że podobny efekt można osiągnąć wprowadzając odpowiednie wymogi dla aptek na etapie procedury konkursowej.

- Opinia jest niepotrzebna – przekonywał Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej KWRiST. - Nie można tworzyć sytuacji, w której będziemy wykluczać z konkursu apteki tylko dlatego, że jakieś postępowanie się wobec nich toczy. Sprawę załatwia wymóg, że może do konkursu przystąpić apteka, która nie jest ukarana. Tutaj trzeba po prostu określić precyzyjne warunki udziału w konkursie i koniec. Apteka, która je spełnia w konkursie startuje, a taka, która nie – nie. Dlatego proponuję abyśmy z tych opinii zrezygnowali na rzecz precyzyjnie sformułowanych warunków przystąpienia do konkursu – mówił Marek Wójcik.

W ocenie strony samorządowej wystarczającym rozwiązaniem jest wymóg złożenia przez aptekę przystępującą do konkursu oświadczenia o spełnieniu warunków i wymagań.

- Takie oświadczenia są powszechnie stosowanym rozwiązaniem - argumentowała Bernadeta Skóbel. - Zresztą są one składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Są więc i instrumenty dochodzenia odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Ponadto procedura opiniowania nie uchroni nas przed sytuacjami, w których postępowanie przeciwko aptece zostanie wszczęte już po wyznaczeniu danej apteki do pełnienia dyżurów - argumentowała Bernadeta Skóbel.

Ostatecznie Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej KWRiST na posiedzeniu, które odbyło się 14 czerwca br. ustalił, że dyskusja nad nowelizacją art. 94 Prawa farmaceutycznego będzie kontynuowana.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor