Ogólne

Będą zmiany w zasadach ustalania dochodu najemcy gminnego mieszkania


17 sierpnia 2021

Unia Metropolii Polskich postuluje, aby przyszły najemca lokalu mieszkalnego przedstawiał informacje o dochodach osiągniętych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a nie – jak obecnie – jedynie z trzech miesięcy poprzedzających zawarcie umowy. Wydłużenie okresu za jaki badany jest dochód wnioskodawcy pozwoli na bardziej racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem i skierowanie pomocy do rzeczywiście jej potrzebujących mieszkańców.

Wniosek w sprawie zmiany przepisów dotyczących badania przez gminę sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Unia Metropolii Polskich przedstawiła na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 12 sierpnia 2021 r.

W ocenie UMP Ministerstwo Rodziny, Pracy i Technologii powinno rozważyć albo zmianę polegającą na przywróceniu poprzednio obowiązujących zasad badania sytuacji dochodowej przyszłego najemcy gminnego lokalu mieszkalnego, albo wprowadzenia przepisu wskazującego, że okres za jaki dochód osoby wnioskującej o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminą jest badany, wynosi co najmniej 12 miesięcy.

Przepis, na mocy którego osoba ubiegająca się o najem mieszkania z komunalnego zasobu gminy obowiązana jest do przedstawienia swojego dochodu z ostatnich trzech miesięcy został dodany do ustawy 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nowelizacją z 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 756). Stosowny przepis (art. 21b ust. 1) obowiązuje od 21 kwietnia 2019 r.

Przed wejściem w życie w/w zmiany okres za jaki badany był dochód ustalany był w uchwałach Rad gmin określających zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W ocenie Unii Metropolii Polskich było to rozwiązanie bardziej elastyczne, a ponadto uwzględniające specyfikę i możliwości gmin w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych konkretnych społeczności lokalnych. - Każda gmina w Polsce ma inną sytuację mieszkaniową, a ich mieszkańcy różną sytuację finansową uzależnioną od specyfiki regionu w jakim położone są gminy. Tę różnorodność widać m.in. analizując wskaźniki dotyczące wysokości wynagrodzeń w różnych regionach Polski. Tworząc zasady najmu gmina powinna mieć możliwość ustalenia nie tylko kryteriów zawierania umów najmu lokali ze swojego zasobu, ale również sposobu ich ustalania, który dostosowany byłby do specyfiki danej gminy i żyjących w nich społecznościach – argumentował przedstawiciel Unii Metropolii Polskich na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST.

Alternatywnym rozwiązaniem, którego wprowadzenie ustawodawca powinien rozważyć jest wydłużenie okresu za jaki badany jest dochód osoby ubiegającej się o najem do 12 miesięcy.

- Przepis taki wprowadziłby rozwiązania spójne do tych obowiązujących w innych ustawach tzw. „mieszkaniowych” t.j. ustawach: z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawie z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Zastosowanie takich samych okresów rozliczeniowych umożliwi stworzenie spójnej polityki mieszkaniowej na terenie gmin – wskazywał przedstawiciel UMP.

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Technologii pozytywnie odniósł się do przedstawionych na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury (…) KWRiST argumentów i propozycji zgłoszonych przez UMP. Jednocześnie zapowiedział, że jeśli szybko otrzyma postulaty, to włączy je do aktualnie procedowanego projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów (…), by nowe zapisy szybko weszły w życie.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor