Ogólne

Beneficjentami opłaty produktowej powinni być mieszkańcy


16 stycznia 2020

Wprowadzenie opłaty produktowej. Ustalenie i egzekwowanie sankcji finansowych dla producentów za wprowadzanie na rynek opakowań nienadających się do recyklingu. Standaryzacja opakowań zwrotnych. Zorganizowanie w Polsce rynku dla wtórnego politereflanu etylu - to postulaty przyjęte przez Unię Metropolii Polskich.

Obecny brak odpowiedzialności producentów w wielu miastach doprowadził do destabilizacji systemów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GOK).  Skutkuje to m.in. koniecznymi podwyżkami opłat dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O problemach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi dyskutował Zespół Unii Metropolii Polskich ds. odpadów komunalnych. Spotkanie odbyło się 16 stycznia 2020 r.

- Postawienie gminom wysokich zobowiązań odnoszących się do poziomów recyklingu, bez systemowych rozwiązań w finansowaniu gospodarowania odpadami, w tym partycypacji przemysłu (producentów produktów wprowadzanych na rynek) nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, a przyczyni się głównie do wzrostu kosztów ponoszonych jedynie przez mieszkańców - czytamy w stanowisku.

Obecnie to mieszkańcy, poprzez opłatę wnoszoną do gminnego systemu GOK, ponoszą wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów opakowaniowych (z nieruchomości, miejsc publicznych oraz PSZOK).

W ocenie UMP sytuacja ta powinna ulec zmianie. To mieszkańcy powinni stać się głównymi beneficjentami opłaty produktowej. Dlatego - w ocenie UMP - opłata produktowa, pochodząca od producentów opakowań, powinna pokrywać wszystkie koszty związane z gospodarką odpadami opakowaniowymi (odbiór i zagospodarowanie), łącznie z edukacją, rozwojem organizacji odzysku oraz systemu kaucyjnego i depozytowego.

W swoim stanowisku UMP zawarła także pięć postulatów, których realizacja jest konieczna, aby usprawnić funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi. Są to:

  • Wprowadzenie opłaty produktowej, która pokrywałaby koszty zbierania i zagospodarowania odpadów opakowaniowych ponoszone obecnie przez mieszkańców, uiszczanej przez producentów i importerów.
  • Ustalenie i egzekwowanie sankcji finansowych dla producentów za wprowadzanie na rynek opakowań nienadających się do recyklingu i powtórnego wykorzystania.
  • Zbudowanie kompleksowego – rządowego systemu wsparcia dla rozwoju rynku recyklingu, w tym rynku samorządowego.
  • Standaryzacja opakowań zwrotnych określona normami pod rygorem kar za wprowadzanie w obrót opakowań nienormatywnych.
  • Zorganizowanie w Polsce rynku dla wtórnego politereflanu etylu (rPET), by zaprzestać sprowadzania go z zagranicy, w celu spełnienia przez producentów wymogu zawartości w nowych produktach opakowaniowych surowca wtórnego.

O podjętym przez UMP stanowisku poinformowali na konferencji prasowej Michał Sztybel, wiceprezydent Bydgoszczy, Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy i Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.

stan2020-ROP_3

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor