Ogólne

Brak krajowej polityki migracyjnej nie sprzyja integracji


17 stycznia 2020

9 i 10 stycznia, w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji. Głównym punktem obrad była dyskusja na temat lokalnego wymiaru integracji cudzoziemców w Polsce - nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS. W tym ministerstwie jest bowiem realizowany projekt pt. „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Członkinie i członkowie naszego Zespołu omówili przykłady konkretnych, już funkcjonujących rozwiązań w zakresie wsparcia i integracji cudzoziemskich mieszkańców miast UMP. Zwrócili uwagę na lokalną specyfikę realizacji zadań oraz na napotkane trudności i ograniczenia. Podkreślili potrzebę uporządkowania i skoordynowania działań organów administracji publicznej.

Podstawowym problemem realizacji działań skierowanych do cudzoziemców jest brak krajowej polityki migracyjnej – szerokiego, strategicznego dokumentu zawierającego zarówno kontekst globalny, europejski jak i lokalny, uwzględniającego rzeczywiste problemy i bieżące zjawiska migracyjne w Polsce - która da podstawę do uruchomienia spektrum procesów integracji społecznej, ekonomicznej i kulturowej imigrantów z polskim społeczeństwem.

W tym miejscu warto przypomnieć, że prezydenci miast UMP wyrazili wolę partnerskiej współpracy z administracją rządową, organizacjami społecznymi i innymi partnerami w zakresie tworzenia i wdrażania polskiej polityki migracyjnej, sformułowaną 30 czerwca 2017r w oficjalnej Deklaracji o współdziałaniu w zakresie migracji, natomiast rok później, 21 marca 2018r., wystosowali apel do rządu w sprawie usprawnienia procedury zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor