Aktualności

Co się działo na Zespołach KWRiST w minionym tygodniu

Cofnij

20 marca 2023

O tym, jak będą ustalane dyżury apteczne dyskutował w poniedziałek Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej. Dwa dni później, w środę, Zespół ds. Infrastruktury, urbanistyki i transportu negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego. W trakcie posiedzeń strony rządowa i samorządowa dyskutowały także o skutkach nagłego zakończenia długotrwałego stanu zagrożenia epidemicznego oraz o problemach gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbyło się 13 marca 2023 r., a głównym punktem jego porządku obrad była informacja Ministerstwa Zdrowia na temat przepisów dotyczących dyżurów aptek.

Zagadnienie to uregulowane jest w art. 94 ustawy z dnia 6 września 201 r.  Przepis ten wskazuje, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu zawodu farmaceuty. Ponieważ jednak stosowanie tego przepisu w praktyce powoduje liczne problemy, których konsekwencją jest to, że nie wszędzie apteki dyżurują, resort zdrowia postanowił zasady wyznaczania aptek dyżurujących zmodyfikować. Informowaliśmy o tym w publikacji z 21 czerwca 2022 r. Będą zmiany w wyznaczaniu aptek dyżurujących.

W posiedzeniu Zespołu ds. ochrony zdrowia KWRiST, w dyskusji nad tym punktem uczestniczyli także przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej m.in. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz jej zastępca Marek Tomków.

Zarówno przedstawiciele strony samorządowej, jak i samorządu aptekarskiego zgłaszali w trakcie posiedzenia zastrzeżenia i uwagi do zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w zasadach wyznaczania aptek dyżurujących. Samorząd zawodowy aptekarzy wskazywał przede wszystkim, że proponowana regulacja nie przewiduje sytuacji, w której wyznaczona do dyżurowania apteka nie ma możliwości takiego dyżuru realizować, a sankcje za niepełnienie wyznaczonego dyżuru są bardzo surowe: od finansowych po odebranie prawa do prowadzenia apteki.

Z kolei przedstawiciele strony samorządowej wskazywali, że aptekom za pełnienie dyżurów płacić powinien tylko NFZ, a nie samorządy z własnych budżetów.

Ostatecznie strony ustaliły, że Ministerstwo Zdrowia jeszcze raz przyjrzy się zaproponowanym zmianom w brzmieniu art. 94 i przygotuje propozycję korekty. Jednocześnie jak wyjaśnił Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia – to będzie autopoprawka przygotowana na posiedzenie Sejmu. Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw są na tyle zaawansowane, że na etapie legislacyjnych prac rządu takiej zmiany już nie jesteśmy w stanie do tego projektu wprowadzić.

Kiedy stan zagrożenia epidemicznego zostanie zniesiony?

Z takim pytaniem na posiedzeniu Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej KWRiST zwróciła się do strony rządowej strona samorządowa. Odpowiedzi udzielił Damian Jakubik, dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia, który wyjaśnił, że obecne rozporządzenie, które stan zagrożenia epidemicznego definiuje, obowiązuje do 31 marca br. - Ten stan będziemy chcieli przedłużyć o miesiąc, czyli do końca kwietnia br. - informował dyrektor Damian Jakubik.

W tym miejscu Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej KWRiST zwrócił uwagę, że w związku z zakończeniem stanu zagrożenia być może konieczne będzie wprowadzenie „rozwiązań przejściowych” w zakresie świadczenia tych usług świadczonych przez administrację samorządową i rządową, które, w związku z obowiązywaniem stanu pandemii, a następnie stanu zagrożenia były realizowane w odmienny sposób. – Dobrym przykładem są realizowane przez samorządy powiatowe orzeczenia o niepełnosprawności. W czasie pandemii oraz w stanie zagrożenia te orzeczenia nie były weryfikowane, przedłużały się automatycznie. Wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia powiatowe zespoły orzecznicze będą miały 60 dni na „nadrobienie” zaległości. Ten termin jest nierealny – wskazywał Marek Wójcik.

Ostatecznie Zespół ustalił, że strona rządowa i samorządowa zdiagnozują obszary, w których koniec stanu zagrożenia może skutkować podobnymi konsekwencjami. Strona rządowa zaś przygotuje propozycję rozwiązań, które podobnym problemom zaradzą.

Szpitalne oddziały udarowe wyłączone z ryczałtu

W trakcie spotkania Zespół pozytywnie zaopiniował m.in. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (MZ 1421).

Projekt rozszerza listę świadczeń, które będą finansowane poza ryczałtem. Do tej pory poza ryczałtem finansowane są m.in.: porody; ostre zespoły wieńcowe; onkologie w całości; zaćmy; endoprotezoplastyka.

Do listy tej dołączyć maja m.in.: udary mózgu; pompy baklofenowe; pompy cukrzycowe; pewne procedury naczyniowe; pewne procedury okulistyczne w tym stymulator struktur głębokich; a także ślimaki, czyli implanty słuchu.

- Oddział udarowy chcemy w całości wyłączyć do finansowania poza ryczałtem, po to, żeby uzyskać rodzaj sukcesu taki, jaki uzyskaliśmy przy zawale mięśnia sercowego – informował Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia. - Cały czas szykowaliśmy się, że zmiany te zaczną obowiązywać od 1 kwietnia br., kiedy też zostaną przemodelowane umowy i zostanie na nowo przeliczony ryczałt tak żeby móc realizować. Czy to będzie 1 kwietnia, czy 1 maja, to się rozstrzygnie w najbliższych dniach i nie będziemy tego odkładać na później, To się musi zadziać już w tych dniach razem z wyliczeniem nowego ryczałtu – dodawał dyrektor Michal Dzięgielewski.

CPK z opinią negatywną

Spotkanie Zespołu ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu KWRiST odbyło się 15 marca 2023 r. W jego trakcie negatywną opinię otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Tomasz Fijołek, dyrektor zarządzający Unii Metropolii Polskich, który współprzewodniczył posiedzeniu, uzasadniając stanowisko strony samorządowej podkreślił, że od strony legislacyjnej rozporządzenie zostało dobrze przygotowane. – Ale jeżeli strona samorządowa formułowała zastrzeżenia do samej ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnych, to niekonsekwencją byłaby pozytywna opinia na temat rozporządzenia, które tą ustawę wykonuje. Dyrektor Tomasz Fiołek wskazał ponadto, że negatywne stanowisko na temat omawianego projektu przedstawiły jednostki samorządu terytorialnego żywotnie zainteresowane tematem: samorząd województwa mazowieckiego, samorządy powiatowe oraz gminne, których projekt dotyczy. - Jako strona samorządowa jesteśmy tymi głosami związani i je popieramy – argumentował.

O budownictwie mieszkaniowym

Dużo czasu Zespół ds. infrastruktury KWRiST poświęcił tematyce budownictwa mieszkaniowego. A to za sprawą wniesionej przez Agnieszkę Ścigaj, ministra - członka Rady Ministrów propozycji uzupełnienia projektu ustawy o zmianie ustawy– Prawo budowlane oraz ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (UD401). – Chciałam prosić o pozytywne zaopiniowanie przedstawionej propozycji z trzech powodów: po pierwsze ze względu na trwające prace nad strategią włączania społecznego; po drugie prac nad rządowym programem Wzajemnie Potrzebni i po trzecie prac nad różnymi obszarami, które zostały zdiagnozowane przez samorządy ale też organizacje pozarządowe w kontekście poszerzenia bazy niedrogich, na wynajęcie mieszkań, które w pierwszej kolejności mogłyby posłużyć rozładowaniu problemu związanego ze zbyt dużą grupą uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w miejscach zbiorowego zakwaterowania – mówiła Agnieszka Ścigaj, a propozycja pani minister spotkała się z pozytywną opinią strony samorządowej.

- To jest nietypowa propozycja, jeżeli chodzi o formę zgłoszenia projektu, ale rozstrzygnięcie może być jak najbardziej typowe: opinia pozytywna – podsumował dyskusję współprzewodniczący posiedzeniu dyrektor Tomasz Fijołek.

Temat budownictwa mieszkaniowego był kontynuowane w punkcie poświęconym sprawom różnym, a to za sprawą wniosku zgłoszonego przez Związek Miast Polskich, który dotyczył zasad udzielania dofinansowania dla JST z rządowego Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa.

Przedstawiciele strony rządowej wyjaśnili w tym punkcie, że rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa ma charakter czasowy i jest ograniczony finansowo. A ponieważ ustawa o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa nie reguluje jak należy postępować z gminami, którym nie przyznano środków z Funduszu w danym roku. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej postanowiło, że takie gminy mogą ponownie składać wnioski w kolejnym roku, razem z tymi JST, które ubiegają się o dofinansowanie po raz pierwszy. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane z chwilą zasilenia rządowego FRM nowymi środkami. Przedstawiciele MFiPR wyjaśnili także, że aktualnie prowadzony nabór nie jest nowym, a wznowionym, a za rozpatrywanie wniosków formalnie odpowiada Krajowy Zasób Nieruchomości.

Z kolei Juliusz Tetzlaff, dyrektor Departament Mieszkalnictwa Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawił rozwiązania dotyczące nowych produktów kredytowych dla społecznego budownictwa czynszowego przewidzianych w przyjętym przez rząd 14 marca 2023 r. projekcie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. - Projekt przewiduje, że TBSy będą mogły ubiegać się o kredyt nie tylko bez marży, ale także przez pierwsze 5 lat z gwarantowaną stopą oprocentowania 2% - poinformował dyrektor Tetzlaff.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor