Ogólne

Cyfrowa edukacja na miarę XXI wieku


13 maja 2021

Potrzeba zapewnienia lepszej infrastruktury cyfrowej nigdzie nie stała się bardziej widoczna niż w edukacji, gdy w czasie pandemii nauka w domu i zajęcia zdalne stały się nową tymczasową normą.

Europejski system edukacji powinien stać się bardziej cyfrowy i odporny. Dlatego Europejski Komitet Regionów oraz zgromadzeni w nim przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych wzywają państwa członkowskie do przeznaczenia większej części funduszy UE na ten właśnie cel i niwelowanie przepaści cyfrowej między obszarami wiejskimi i miejskimi.

Propozycje te są częścią opinii w sprawie planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027, opracowanej przez Gillian Coughlan, członkinię Rady Hrabstwa Cork, która była omawiana przez członków Europejskiego Komitetu Regionów 6 maja br.

UE pracuje obecnie nad utworzeniem do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji , który ma pomóc państwom członkowskim w budowaniu odpornych i przyszłościowych systemów kształcenia i szkolenia.

Nierówny poziom kompetencji cyfrowych

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027 obejmuje dwa nadrzędne priorytety:

  • wspieranie rozwoju wysoce efektywnego ekosystemu edukacji cyfrowej oraz
  • poprawę kompetencji i umiejętności cyfrowych ludności Europy.

Kryzys związany z COVID-19 przyspieszył trwające już przemiany w kierunku coraz większej cyfryzacji, sprawiając, że kompetencje cyfrowe mają kluczowe znaczenie w prawie wszystkich dziedzinach życia codziennego, zwłaszcza w miejscu pracy i w edukacji.

Według Eurostatu wielu Europejczyków nadal nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, a Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że poziom umiejętności cyfrowych wśród ludności jest nierówny i uzależniony od wieku, zatrudnienia, wykształcenia i położenia geograficznego.

Pandemia ukazuje słabości i wyzwania

Potrzeba zapewnienia lepszej infrastruktury cyfrowej nigdzie nie stała się bardziej widoczna niż w edukacji, gdy w czasie pandemii nauka w domu i zajęcia zdalne stały się nową tymczasową normą.

- Osobiście przekonałam się, jak wiele szkół, uczniów i nauczycieli nie było przygotowanych na przejście na technologie cyfrowe w czasie pandemii. Było tak nie tylko w Irlandii, ale w całej UE. Konieczne jest stworzenie infrastruktury cyfrowej, która zapewni wszystkim uczniom i nauczycielom równe szanse na rozwój i kształtowanie umiejętności. Ponadto musimy zadbać o to, by wszyscy obywatele europejscy, bez względu na ich pochodzenie i pozycję społeczno-gospodarczą, mieli równe szanse na poszerzanie swoich kompetencji cyfrowych – mówi Gillian Coughlan.

WAŻNE

Fundusze UE dostępne dla państw członkowskich na poprawę edukacji cyfrowej obejmują program Erasmus+ , który na lata 2021–2027 wyposażono w budżet szacowany na 26,2 mld EUR , aby wspierać kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w UE, oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS) , który jest głównym instrumentem UE służącym wspieraniu zatrudnienia, pomaganiu ludziom w znajdowaniu lepszych miejsc pracy i zapewnianiu wszystkim obywatelom UE bardziej sprawiedliwych możliwości zatrudnienia.

 

- Dostęp do edukacji to prawo i tak powinno być też w przypadku edukacji cyfrowej. Musimy określić standardy jakości edukacji cyfrowej i ściśle współpracować ze społecznościami i władzami lokalnymi, aby szybciej wprowadzić je w życie. Zasadnicze znaczenie ma przeznaczenie w planie odbudowy co najmniej 10% środków na edukację, a lokalne zainteresowane strony powinny być zaangażowane w wykorzystywanie tych nowych dostępnych zasobów, aby zwiększyć dostępność, rozwijać infrastrukturę, metody i treści oraz poprawić jakość procesu edukacyjnego – dodaje Victor Negrescu, poseł do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji, który dołączył do członków KR-u w celu omówienia opinii, powiedział:

Z opinii Komitetu Regionów

W opinii wskazano przepaść cyfrową między obszarami wiejskimi i miejskimi jako jeden z głównych problemów, którym należy zaradzić dzięki planowi działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. Ponadto podkreśla się również znaczenie poprawy infrastruktury cyfrowej i rozwoju edukacji cyfrowej w UE, przy jednoczesnym zadbaniu o to, by edukacja ta była w równym stopniu dostępna dla wszystkich grup społecznych, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne i etniczne lub zdolności fizyczne i intelektualne.

- Aby osiągnąć te cele, Europejski Komitet Regionów wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do większego wykorzystywania funduszy udostępnionych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, programu Erasmus+ i Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz edukacji cyfrowej – czytamy w opinii. Europejski Komitet Regionów zaapelował także w jej treści o bezpośrednie finansowanie publiczne dla opracowywania nowych modeli nauczania i promowania umiejętności XXI wieku na wszystkich poziomach edukacji.

Natomiast z zadowoleniem członkowie KR-u przyjęli europejski program na rzecz umiejętności i jego cel polegający na zapewnieniu, by do 2025 r. 70% osób w wieku od 16 do 74 lat posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe.

W opinii podkreśla się również kluczową rolę, jaką władze lokalne i regionalne odgrywają w odniesieniu do edukacji i integracji cyfrowej w ich regionach, i w związku z tym apeluje się o zapewnienie, że fundusze na poprawę edukacji cyfrowej będą rozdzielane na szczeblu regionalnym.