Ogólne

Czy środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych należy uwzględniać w budżecie i WPF


3 sierpnia 2020

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych winny być przyjmowane do budżetów JST analogicznie jak środki z Funduszu Dopłat BGK, PFRON (na termomodernizację), Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy (dofinansowanie wynagrodzeń urzędów pracy) oraz środki europejskie. Dlatego Unia Metropolii Polskich apeluje do Ministra Finansów o jednoznaczne ustalenie zasad absorpcji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nabór wniosków o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z pierwszej puli rozpoczął się 27 lipca i zakończy się 10 sierpnia. Do końca sierpnia br. wojewodowie powinni otrzymać od prezesa Rady Ministrów dyspozycje wypłaty pieniędzy samorządom.

W związku z szybkim procedowaniem i przyjęciem uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662) pojawiły się wątpliwości co do charakteru przekazywanych samorządom środków finansowych. Wątpliwości te wynikają m.in. z brzmienia art. 65 ust. 11-13 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie bowiem z brzmieniem ww. przepisów:

  • Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku (ust. 11).
  • Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11 (ust. 12).
  • Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 12, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11 (ust. 13).

W konsekwencji Unia Metropolii Polskich apeluje o jednoznaczne wskazanie zasad absorpcji środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, w szczególności zaś wyjaśnienia, czy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powinny być ujęte w budżetach jednostek samorządu terytorialnego oraz w Wieloletnich Prognozach Finansowych (WPF). Tym bardziej, że zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o finansach publicznych (art. 44) wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Biorąc natomiast pod uwagę funkcje jakie spełniają wieloletnie prognozy finansowe w kontekście zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w WPF stwierdzić należy, że wszelkie odstępstwa od tych reguł naruszyłyby podstawowe kanony gospodarki finansowej JST.

03.08.2020 UMP pismo do MF w sprawie FIL

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor