Aktualności

Czym jest KWRiST?

Cofnij

26 stycznia 2024

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. W tym roku, od stycznia do października (czyli przez dziewięć miesięcy), Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza przewodniczy Komisji. Chcieliśmy przybliżyć i przypomnieć Wam, co to jest KWRiST i czym się zajmuje.

Zadaniem KWRiST jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczpospolita Polska.

Komisja składa się z przedstawicieli rządu i samorządu

Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron pracują w 11 zespołach problemowych; są dodatkowo wspierani przez ekspertów.

Procedura wyrażania opinii przez Komisję Wspólną

Komisja Wspólna realizuje zadania określone ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz.U. z 2005 r., nr 90 poz. 759 ze zm.) w ramach: 

 • posiedzeń Komisji Wspólnej, 
 • posiedzeń zespołów oraz 
 • w trybie obiegowym.

O zajęciu stanowiska przez Komisję Wspólną w trybie obiegowym decydują Współprzewodniczący Komisji Wspólnej. W trybie tym stanowisko zajmuje się w formie pisemnej (przesyłki faksowej lub poczty elektronicznej).

Komisja Wspólna wyraża opinię na zasadzie jej uzgodnienia przez obie strony Komisji. Opinia może zawierać odrębne stanowiska w kwestiach szczegółowych.

W przypadku braku uzgodnienia każda ze stron przyjmuje własne stanowisko w sprawie będącej przedmiotem obrad.

W przypadkach, gdy przepisy odrębne przewidują obowiązek zasięgnięcia opinii Komisji Wspólnej lub opinii strony samorządowej Komisji o projekcie aktu normatywnego lub innego dokumentu, termin wyrażenia opinii o projekcie wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Z posiedzenia Komisji Wspólnej sporządza się protokół. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej przygotowuje sekretarz Komisji Wspólnej wyznaczony przez współprzewodniczącego Komisji Wspólnej reprezentującego stronę rządową, działając w porozumieniu z sekretarzem Komisji Wspólnej wyznaczonym przez współprzewodniczącego reprezentującego stronę samorządową. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej podpisują współprzewodniczący Komisji Wspólnej. Protokół powinien być podpisany w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Komisji Wspólnej. Protokół jest przekazywany poszczególnym członkom Komisji Wspólnej.

Pracami Komisji Wspólnej kierują współprzewodniczący:

1) minister właściwy do spraw administracji publicznej jako przedstawiciel strony rządowej;

2) przedstawiciel samorządu terytorialnego, wybrany przez członków strony samorządowej spośród ich grona.

Posiedzenia Komisji Wspólnej

Posiedzenia Komisji Wspólnej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. 

Posiedzenia Komisji Wspólnej zwołuje odpowiednio współprzewodniczący Komisji reprezentujący stronę rządową, działając w uzgodnieniu ze współprzewodniczącym reprezentującym stronę samorządową, z własnej inicjatywy lub na wniosek współprzewodniczącego reprezentującego stronę samorządową.

W posiedzeniach Komisji Wspólnej uczestniczą: 

 • członkowie Komisji Wspólnej, którzy nie mogą działać za pośrednictwem pełnomocnika, a także nie mogą wyznaczać zastępstwa w razie ich nieobecności na posiedzeniach. W takich przypadkach dopuszcza się obecność na posiedzeniu obserwatora wyznaczonego w formie pisemnej przez nieobecnego członka Komisji Wspólnej. Obserwator nie ma prawa zabierania głosu, chyba że zadecydują o tym współprzewodniczący Komisji Wspólnej; wówczas głos obserwatora jest głosem doradczym.

a ponadto, z głosem doradczym: 

 • sekretarze Komisji Wspólnej, 
 • członkowie zespołów niebędący członkami Komisji Wspólnej;
 • osoby zaproszone na posiedzenie Komisji Wspólnej przez współprzewodniczących Komisji Wspólnej.

Zespoły problemowe Komisji Wspólnej

Pracami stałych i doraźnych zespołów problemowych kierują ich współprzewodniczący, reprezentujący stronę rządową i stronę samorządową.

Posiedzenia stałych i doraźnych zespołów problemowych odbywają się w zależności od potrzeb.

W ramach Komisji Wspólnej działa 11 stałych zespołów:

 • Zespół do Spraw Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej;
 • Zespół do Spraw Systemu Finansów Publicznych;
 • Zespół do Spraw Edukacji, Kultury i Sportu;
 • Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • Zespół do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu;
 • Zespół do Spraw Energii, Klimatu i Środowiska;
 • Zespół do Spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli;
 • Zespół do Spraw Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa;
 • Zespół do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego;
 • Zespół do Spraw Statystyki Publicznej;
 • Zespół do Spraw Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych.

Do zakresu działania stałych zespołów należą odpowiednio sprawy objęte działami administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893, 2368 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 350, 807 i 847).

Komisja Wspólna może powoływać doraźne zespoły, określając liczbę członków zespołu i zakres jego działania.

Co do zasady podstawowym zadaniem zespołów Komisji Wspólnej jest przygotowywanie projektów stanowisk i opinii. Komisja Wspólna – tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i za zgodą współprzewodniczących Komisji Wspólnej – może opiniować projektu dokumentów oraz zajmować stanowiska, do których nie zostały przygotowane projekty stanowisk i opinii zespołów. 

Z posiedzenia stałych i doraźnych zespołów problemowych sporządza się protokół.

 

Opracowane na podstawie:

 • ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz.U. z 2005 r. nr 90 poz. 759 ze zm.)
 • uchwały Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (M.P. z dnia 2007 r. nr 32 poz. 375 ze zm.)

 

Foto Archiwum. Posiedzenie KWRiST z kwietnia 2023 r.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor