Aktualności

Dołącz do nowych sieci w III edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM3)!

Cofnij

7 grudnia 2023

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) uruchamia trzecią edycję projektu Partnerska Inicjatywa Miast (PIM3) na lata 2024-2026. Projekt ten już od wielu lat proponuje atrakcyjną formę wsparcia potrzeb rozwojowych miast oraz miejskich obszarów funkcjonalnych. Jego celem jest wzmacnianie kompetencji miast i administracji centralnej w wybranych obszarach tematycznych (tzw. Sieciach tematycznych) związanych ze zrównoważonym rozwojem miast oraz tworzenie sieci kontaktów między miastami nastawionymi na współpracę i wymianę wiedzy.

Sieci będą działać 2 lata (od marca/kwietnia 2024 r. do marca/kwietnia 2026 r.). Produktami PIM są:

 • Miejskie Inicjatywy Działania (MID) – opracowane przez każdego uczestnika przy wsparciu ekspertów Banku Światowego. Jest to syntetyczny, operacyjny dokument, opisujący wybrane przez miasto wyzwanie i sposób jego rozwiązania. Zawiera propozycje konkretnych działań, harmonogram, opis interesariuszy itp.  
 • Plan Ulepszeń (PU) – to zbiór rekomendacji dla administracji centralnej w zakresie tematyki danej sieci opracowany przez Zespół Banku Światowego na podstawie prac sieci oraz ze wsparciem jej uczestników.

Partnerem strategicznym MFiPR przy realizacji trzeciej edycji PIM jest Bank Światowy, gwarantując dostęp do najlepszej wiedzy eksperckiej.

W obecnej edycji ogłaszamy nabór do trzech nowych sieci PIM3:

1) Miasto efektywnie energetycznie – sieć planowania działań;

2) Miasto kompaktowe – sieć planowania działań;

3) Miasto dostępnych mieszkań – sieć transferu rozwiązań.

Dwie pierwsze sieci będą działały na dotychczasowych zasadach realizacji projektu. Natomiast sieć transferu rozwiązań zakłada udział miasta lidera, którego doświadczenia w realizacji polityki mieszkaniowej staną się punktem wyjścia do prac sieci. Miastem tym będą Żory. W przypadku chęci dołączenia do tej sieci zachęcamy najpierw do dokładnego zapoznanie się z opisem doświadczeń Żor, będącym załącznikiem do „Zasad realizacji PIM3”.

Szczegółowe informacje dotyczące działania projektu PIM3 znajdują się poniżej w Materiałach, w dokumencie „Zasady Realizacji trzeciej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2024-2026”.

Co można zyskać uczestnicząc w PIM3?

 • Zindywidualizowane wsparcie doradcze ekspertów Banku światowego i resortowych;
 • Systematyczna  i długoterminowa wymiana wiedzy i doświadczeń;
 • Poszerzenie sieci kontaktów i dołączenie do społeczności praktyków miejskich;
 • Wypracowanie pomysłów i rozwiązań na potrzeby lokalne;
 • Wpływa na identyfikację wyzwań systemowych oraz kształtowanie rekomendacji dla polityk krajowych.

Do kogo adresowana jest obecna edycja projektu PIM?

Do udziału w projekcie mogą aplikować miasta (miejscowości posiadające status miejski), miejskie obszary funkcjonalne działające w formach dostępnych w polskim prawie, jak i inne jednostki organizacyjne i pomocnicze działające w miastach, którym miasto powierzyło realizację części swojej polityki rozwojowej, czyli:

 1. miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie;
 2. miejskie obszary funkcjonalne (związki międzygminne, związki powiatowo gminne, porozumienia międzygminne, stowarzyszenia gmin);
 3. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia utworzona na mocy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2578);
 4. jednostki organizacyjne gminy lub jej spółki, z zastrzeżeniem, że każdorazowo będzie badane czy danej jednostce/spółce zostały przekazane przez gminę kompetencje dotyczące obszaru tematycznego sieci, do której aplikuje;
 5. dzielnica miasta stołecznego Warszawy, z zastrzeżeniem, że każdorazowo będzie badane czy zostały jej przekazane kompetencje dotyczące obszaru tematycznego sieci, do której aplikuje.

Do kiedy i jak przesyłać wnioski o uczestnictwo w PIM3?

Miasta zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać chęć swojego udziału poprzez wypełnienie i przesłanie do MFiPR, za pośrednictwem ePUAP załączonego poniżej odpowiedniego dla rodzaju sieci formularza zgłoszeniowego, opatrzonego podpisem kwalifikowalnym. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie.

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 28 stycznia 2024 r. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w dokumencie „Regulaminnaboru do Sieci tematycznych w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast 3 (2024-2026 r.)”. Załącznikami do niego są formularze zgłoszeniowe – odrębny dla sieci planowania działań i odrębny dla sieci transferu rozwiązań – oraz opis kryteriów wyboru uczestników.

Uczestnicy zainteresowani przystąpieniem do projektu PIM mogą w trakcie naboru  kontaktować się z MFiPR poprzez adres mailowy: [email protected], w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących projektu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Jak zostaną ustanowione składy poszczególnych sieci tematycznych?

Skład każdej z trzech sieci tematycznych zostanie ustanowiony po ocenie nadesłanych zgłoszeń oraz rozmowach przeprowadzonych ze wskazanymi w formularzach przedstawicielami miast (zespołami projektowymi) w sytuacjach wskazanych w regulaminie. Preferencje udziału w sieciach mają miasta do tej pory nie uczestniczące w poprzednich edycjach PIM oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze należące do obszarów strategicznej interwencji zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030.

Wykaz miast zakwalifikowanych do PIM3 zostanie upubliczniony na stronach internetowych MFiPR.

Wszyscy Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach naboru w drodze korespondencji elektronicznej. Od wyników naboru nie przysługuje odwołanie.

Dokumenty i więcj informacji znajdą Państwo tutaj 

Do pobrania