Ogólne

Dom jednorodzinny bez pozwolenia na budowę


27 sierpnia 2021

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy zezwalającej na budowę bez pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych do 70m2. Autor projektu - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - nie zdecydował się na rezygnację ze wszystkich wymogów planistycznych. Oznacza to, że taka inwestycja nadal będzie musiała być zgodna z planem miejscowym, a przy jego braku będzie wymagała wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowana regulacja wprowadza możliwości budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze zgłoszenia. Zgodnie z projektem, w tym uproszczonym trybie będzie mógł powstać dom jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70m2 z poddaszem, o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90m2.

W projekcie ustawy rządzący przewidują wymóg, aby budowane domy do 70 m2 były budynkami wolnostojącymi oraz określają dopuszczalną gęstość zabudowy. Wskazali, że może powstać jeden taki budynek na działce o powierzchni co najmniej 1000 m2. „Wymóg lokalizacji jednego obiektu na każde 1000 m2 powierzchni działki ma stanowić mechanizm gwarantujący, że projektowana instytucja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.” – czytamy w dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji (dalej: OSR).

WAŻNE

Zgodnie z projektem z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione będą również wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, przeznaczone do okresowego wypoczynku. Podobnie jak w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, powierzchnia zabudowy ma wynosić nie więcej niż 70 m2. Maksymalna rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie będzie mogła być większa niż 6 m, zaś wysięg wsporników 2 m.

 

Projekt przewiduje, że domy do 70 m2 będą budowane w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym, co oznacza, że zgodnie z art. 30a ustawy – Prawo budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

  • doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  • wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
  • upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

Budowa na podstawie zgłoszenia domu jednorodzinnego o powierzchni do 70m2 będzie możliwa tam, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w projekcie ustawy przewiduje się możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, co umożliwi budowę takiego domu na terenie, na którym plan miejscowy nie obowiązuje.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian do ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którymi w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego typu obiektów ma nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni.

Do terminu na wydanie decyzji nie powinno wliczać się terminów niezależnych od organu jak np.: terminu na uzgadniania decyzji czy terminów związanych z procedurą oceny oddziaływania na środowisko. W celu zapewnienia realnego skrócenia czasu trwania postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy projekt przewiduje wprowadzenie kary pieniężnej za przekroczenie ww. terminu, wymierzanej przez organ wyższego stopnia. Kara miałaby wynosić 500 zł za każdy dzień zwłoki, czyli analogicznie jak w przypadku zwłoki przy wydawaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nr UD253) został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor