Ogólne

Egzekucje administracyjną czekają zmiany


16 marca 2021

Rząd uwzględnił zgłoszone w toku opiniowania uwagi Lublina i Łodzi do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (nr wykazu prac legislacyjnych rządu UD143). Pozwoliło to pozytywnie zaopiniować projekt przez Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie Strony Samorządowej z przedstawicielami autorów projektu – tj. urzędnikami Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się 23 lutego br., o czym na posiedzeniu plenarnym KWRiST poinformował Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich Tomasz Fijołek. – Rzeczywiście takie robocze spotkanie się odbyło w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zespół wydal pozytywną rekomendację pod warunkiem uwzględnienia kilku uwag zgłoszonych przez miasta: Łódź, Lublin i Częstochowę – informował Dyrektor Fijołek.

– Poprawiony projekt ustawy, uwzględniający zmiany zgłoszone przez miasta, w tym zgłoszone w toku spotkania, został przekazany Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przed środowym (24 luty 20921 r.) posiedzeniem Komisji – dodawała Elżbieta Czajka, Ministerstwo Finansów Departament Systemu Podatkowego.

– W takim razie opinia na temat projektu jest oczywiście pozytywna – konkludował Andrzej Porawski, Sekretarz Strony Samorządowej KWRiST.

Czego dotyczy projekt nowelizacji?

Projekt nowelizacji ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji ma rozwiązać dwa problemy.

Pierwszy ma usprawnić dochodzenie podatku od towarów i usług poprzez dodanie do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej również deklaracji wykazującej należność pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług, złożonej w państwie członkowskim identyfikacji.

Drugi jest związany z usprawnieniem postępowania egzekucyjnego.

Zmiana definicji wynagrodzenia

Usprawnieniu administracyjnego postepowania egzekucyjnego ma służyć m.in. zaproponowana w projekcie ustawy zmiana definicji wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z nowym jej brzmieniem wynagrodzenie to ma obejmować wynagrodzenia za pracę oraz z innych umów zawartych przez pracodawcę i zobowiązanego, także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę. Wierzytelności powtarzające się, które stanowią jedyne źródło dochodu zobowiązanego będącego osobą fizyczną, będą podlegały egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

Wszczęcie postępowania ma być prostsze

W celu uproszczenia etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego obowiązków o charakterze pieniężnym przewiduje się rezygnację z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Ponadto umożliwia się automatyczną weryfikację danych zawartych w tytule wykonawczym z danymi zawartymi w KRS. Zaproponowano doprecyzowanie momentu wszczęcia egzekucji administracyjnej w przypadku, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu, czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu innemu podmiotowi niż dłużnik zajętej wierzytelności (Urzędowi Patentowemu i podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy). W zakresie elementów dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego przewiduje się wskazywanie numeru pierwotnego tytułu oraz rezygnację z podpisywania i podawania danych osoby działającej z upoważnienia wierzyciela, która podpisała pierwotny tytuł wykonawczy, analogicznie w zakresie dalszego i kolejnego zarządzenia zabezpieczenia.

Egzekucja z majątku wspólnego

W zakresie usprawnienia egzekucji do majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka zaproponowano możliwość uzyskiwania przez wierzyciela lub organ egzekucyjny danych małżonka zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym oraz informacji o ustroju małżeńskim czy majątku wspólnym. Zaproponowano także podawanie danych małżonka w dokumentach stanowiących podstawę do dokonania zajęcia tego majątku. Analogiczne rozwiązania proponuje się w ramach egzekucji z majątku obciążonego zastawem skarbowym i hipoteką przymusową. Ponadto w przypadku egzekucji do majątku wspólnego zaproponowano, aby do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprzeciwu małżonka sprzedaży i wykonaniu podlegały wyłącznie rzecz lub prawo majątkowe wchodzące w skład majątku osobistego zobowiązanego, a środki pieniężne uzyskane z egzekucji z majątku wspólnego były wpłacane na wyodrębniony i oprocentowany rachunek organu egzekucyjnego. Przewidziano, że sprzedane będą mogły być jedynie ruchomości ulegające szybkiemu zepsuciu, a także ruchomości, których przechowywanie generowałoby wydatki niewspółmierne do ich wartości lub powodowałoby znaczne obniżenie jej wartości.

Egzekucja z rachunku bankowego…

W ramach egzekucji z rachunku bankowego projekt rezygnuje się z obowiązku przetrzymywania przez bank środków pieniężnych objętych zajęciem przez 7 dni (zmiana również ustawy – Kodeks postępowania cywilnego). Proponuje także doprecyzowanie realizacji zajęcia rachunku bankowego i rachunku VAT w zakresie przekazywania do organu egzekucyjnego środków pieniężnych dwoma odrębnymi przelewami bankowymi.

… oraz z nieruchomości

Usprawnienie egzekucji z nieruchomości będzie natomiast polegało na zmianie sposobu publikowania obwieszczenia o licytacji nieruchomości, zmianie sposobu opisu i oszacowania nieruchomości, zmianie sposobu wpłaty i zwrotu wadium. Przewidziano również wygaśnięcie z mocy prawa zakazu zbywania i obciążania nieruchomości w przypadku sprzedaży egzekucyjnej. Dodatkowo katalog osób wyłączonych z licytacji nieruchomości dostosowano do przepisów o egzekucji z ruchomości (doprecyzowano również pojęcie pracownika obsługującego organ egzekucyjny).