Ogólne

Gotowi na 55


20 lipca 2021

W odpowiedzi na ogłoszony 14 lipca br. Pakiet Klimatyczny Komisji Europejskiej Europejski Komitet Regionów domaga się by nowe i zaktualizowane przepisy zapewniły miastom i regionom centralną rolę i bezpośrednie finansowanie z uwagi na posiadane przez nie kompetencje prawne i świadomość potrzeb obywateli w procesie przechodzenia na neutralność klimatyczną.

Pakiet „Gotowi na 55” jest jednym z głównych filarów unijnej strategii działań w dziedzinie klimatu i wzrostu gospodarczego. Składa się z 13 wniosków ustawodawczych, które dotyczą różnych aspektów zielonej transformacji, a jego podstawą jest odnowiony system handlu uprawnieniami do emisji. Przegląd dyrektywy w sprawie EU ETS ma na celu przyspieszenie handlu uprawnieniami do emisji w sektorach budownictwa i transportu drogowego, w których władze lokalne i regionalne dysponują zarówno wiedzą fachową, jak i kompetencjami umożliwiającymi realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i osiągnięcie społecznie sprawiedliwej transformacji. Dzięki nowemu i zaktualizowanemu zestawowi przepisów dotyczących energii i klimatu UE dąży do ograniczenia emisji o 55% do 2030 r. i osiągnięcia zerowego salda netto do 2050 r.

- Aby przyspieszyć transformację ekologiczną, musimy wzmocnić pozycję miast, regionów i wszystkich obywateli w dziedzinach, w których podmioty te posiadają kompetencje, takich jak: efektywność energetyczna budynków, zrównoważony transport, ochrona różnorodności biologicznej i walka z ubóstwem energetycznym. Dlatego zainicjowaliśmy ogólnoeuropejską kampanię „Zielony Ład w terenie” – mówi Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji. - Musimy zacząć od ograniczenia biurokracji i zapewnienia europejskim władzom lokalnym i regionalnym bezpośredniego dostępu do funduszy unijnych.

Przewodniczącym grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” (ang. Green Deal Going Local) jest Juan Espadas, Burmistrz Sewilli. Polskę reprezentuje w niej Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi i przedstawiciel Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza w Europejskim Komitecie Regionów. Hanna Zdanowska powołała „EKOstrategię”, grupę roboczą Unii Metropolii Polskich, której celem jest koordynacja działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Łódź jest liderem międzynarodowego projektu „URBAN-REGENERATION-MIX” o całkowitej wartości blisko 600 tys. EUR (w tym środki UE stanowią 475 tys. EUR). W projekt zaangażowanych jest siedem miast partnerskich z różnych części Europy, które mierzą się z wyzwaniami stawianymi im przez zdegradowane obszary i mieszkających na ich terenie ludzi. Razem z Łodzią sieć transferu tworzą: Braga, Bolonia, Zagrzeb, Tuluza, Baena i Birmingham. Punktem wyjścia dla stworzenia sieci było przyznanie Łodzi Dobrej Praktyki URBACT za sposób prowadzenia rewitalizacji „Księżego Młyna”. Obecnie Miasto realizuje Program Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Jego celem jest przywrócenie znaczenia historycznego centrum Łodzi poprzez połączenie najcenniejszych historycznie obszarów w 1 odnowiony urbanistycznie, ekonomicznie i społecznie obszar atrakcyjny dla mieszkańców i inwestorów.