Ogólne

Holowanie i parkowanie płatne w terminie 7 dni


21 stycznia 2020

Właściciel pojazdu usuniętego z drogi publicznej będzie miał 7 dni na uiszczenie opłaty za holowanie i przechowanie auta na strzeżonym parkingu. Rozwiązanie takie przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Projekt, który 13 stycznia br. został skierowany do prac w senackich komisjach: Ustawodawczej; Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17).

Przypomnijmy. W wyroku tym Trybunał orzekł niezgodność z Konstytucją art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zakresie w jakim przewiduje on, że pojazd usunięty z drogi publicznej pozostaje na parkingu strzeżonym (wyznaczonym przez starostę) do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowanie.

Nieuzasadniona ingerencja w prawo własności

Zarówno wyrok TK, jak i opracowany przez Senat projekt nowelizacji dotyczy pojazdów pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu lub pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela i dlatego usuniętych.

W wyroku z 5 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał m.in., że o ile uzależnienie wydania pojazdu od uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie nie narusza istoty prawa własności, o tyle wydanie pojazdu właścicielowi, pod warunkiem, że ten uiści opłatę za holowanie i przechowanie auta, takie wątpliwości już budzić może. Trybunał zwrócił przy tym uwagę, że dla ochrony porządku publicznego nie jest konieczne, aby warunkiem wydania właścicielowi odholowanego auta wiązało się z koniecznością okazania kwitu, że opłata za holowanie i przechowanie została uiszczona. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego również problemy, jakie jednostki samorządu terytorialnego napotykają w związku z egzekucją opłat za holowanie i przechowywanie pojazdu, nie uzasadniają „tak głębokiej ingerencji w prawo własności”, jaką przewidywały zakwestionowane przepisy Prawa o ruchu drogowym.

 

Najpierw wydanie auta, później opłata

 

Senacki projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że wydanie pojazdu nastąpi pomimo niewniesienia opłaty.

W takim przypadku zobowiązany do jej wniesienia powinien to uczynić w terminie 7 dni od wydania pojazdu.

Niewniesienie opłaty w terminie spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz naliczenie odsetek.

Nowelizacja wskazuje także, że w przypadku osób czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemających stałego miejsca zamieszkania albo pobytu, do odzyskania pojazdu konieczne będzie przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty w chwili wydania pojazdu.

Senacki projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 43)

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor