Aktualności

Informacja z prac Zespołów KWRiST

Cofnij

27 marca 2023

Miniony tydzień (od 20 do 24 marca br.) obfitował w posiedzenia Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obradowały m.in. Zespoły ds. społeczeństwa informacyjnego; finansów publicznych oraz klimatu i środowiska. Niektóre Zespoły, jak np. Zespół ds. edukacji, kultury i środowiska spotykały się nawet dwukrotnie.

Ubiegły tydzień rozpoczął się od spotkania Zespołu ds. społeczeństwa informacyjnego, które odbyło się w poniedziałek 20 marca br. Podczas posiedzenia kontynuowano omawianie uwag zgłoszonych przez stronę samorządową, przede wszystkim przez Unię Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (UD372). Uwagi wniesione w imieniu miast Unii Metropolii Polskich prezentował Sylwester Szczepaniak, koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city Unii Metropolii Polskich oraz Artur Prasal, kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Urzędzie Miasta Łodzi.

Dyskusja dotyczyła m.in. zaproponowanych przez resort cyfryzacji przepisów dotyczących elektronicznego wnoszenia pism do organu administracji. W ocenie Unii Metropolii Polskich zaproponowane, nowe brzmienie m.in. regulujących to zagadnienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) nie gwarantuje np. możliwości udowodnienia (np. w postępowaniu sądowo administracyjnym). że pismo zostało wniesione z zachowaniem ustawowego terminu.

- W obecnych doręczeniach mamy urzędowe poświadczenie przedłożenia, urzędowe poświadczenie doręczenia sformalizowane. Natomiast tu pozostawiamy wolną wolę organów do tworzenia systemów, które nie wiemy jakie mają spełniać wymagania oraz jakie te dowody otrzymania czy doręczenia mają generować – mówił Sylwester Szczepaniak.

- Postawmy się w sytuacji sądu administracyjnego. Dostaję taką informację, która będzie zawierała jakieś podstawowe informacje, dotyczące tego, że dokument do urzędu wpłynął. Czy dla sądu jest to dokument wiążący biorąc pod uwagę, że nie mamy sprecyzowanych żądnych wymagań, które w tym naszym, niesformalizowanym UPP czy UPD ma ten system wygenerować. Czyli nie wiemy jakie wymagania ma ten system spełniać – precyzował Artur Prasal.

- Myślę, że wszyscy widzimy w którą stronę idzie rozwój e-usług, że rozwiązania, które organy uznają za bardziej „user friendly” cieszą się dużą popularnością; obywatele głosują nogami i nie koniecznie dowód doręczenia jest dla nich najważniejszy, ale przyjmuję państwa głosy i mogę obiecać, że się nad tym jeszcze raz pochylimy – odpowiadał Maciej Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami, Ministerstwo Cyfryzacji.

Ostatecznie, po długiej dyskusji dotyczącej technicznych szczegółów działania systemów informatycznych wchodzących w skład szerokorozumianej e-administracji Zespół ustalił, że prace nad projektem będą kontynuowane. Kolejne spotkanie Zespołu w tej sprawie odbędzie się najprawdopodobniej już w kwietniu.

Poza projektem dotyczącym rozwoju e-administracji Zespół opiniował także rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który otrzymał ocenę pozytywną. Taką samą ocenę, ale wyrażoną w imieniu całej KWRiST (wiążącą) otrzymał z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

21 kwietnia – posiedzenia Zespołów: oświatowego…

Podczas zwołanego na wtorek, 21 marca 2023 r. posiedzenia Zespół ds. edukacji, kultury i sportu KWRiST pozytywnie zaopiniował następujące projekty:

  • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego;
  • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
  • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;
  • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego;
  • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców.

Natomiast w punkcie poświęconym sprawom różnym Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiedziało na trzy zgłoszone przez Unie Metropolii Polskich wnioski dotyczące organizacji przyszłego roku szkolnego 2023/2024. Unia Metropolii Polskich postulowała w nim m.in. o:

  • podwyższone limity uczniów w oddziałach (ze względu na uczniów z Ukrainy) oraz pozostałe modyfikacje przepisów na potrzeby kształcenia, kształcenia specjalnego, pomocy pedagogiczno-psychologicznej czy opieki i wychowania dzieci ukraińskich obowiązywały nadal, w kolejnym, 2023/24 roku szkolnym.
  • wprowadzenie przepisów przejściowych umożliwiających realizację, do roku szkolnego 2026/2027 włącznie, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w wymiarze przekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Postulat ten dotyczy głównie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
  • wprowadzenie przepisu przejściowego, umożliwiającego tworzenie i likwidację innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych bez stosowania przepisów zawartych w art. 89 Prawa oświatowego - w związku z koniecznością zapewnienia w roku szkolnym 2023/2024 miejsca dla 1,5 rocznika uczniów.

Ministerstwo Edukacji i Nauki częściowo przychyliło się do zrealizowania tych postulatów. Jak poinformował bowiem Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauki.

 - Przygotowujemy w tej chwili zmiany ustawowe. Będą one dotyczyły dwóch elementów: po pierwsze zawieszenia na rok tego ograniczenia 1,5 etatu i to dla szkół ponadpodstawowych, tam, gdzie ten problem występuje. I w związku z tym będziemy proponowali, aby nie była tutaj konieczna opinia bądź zgoda kuratora. Po drugie podobny mechanizm byłby z odrębną lokalizacją prowadzenia zajęć. Jeżeli natomiast chodzi o limity związane z dziećmi ukraińskimi, to na tym etapie jesteśmy przeciwni przedłużaniu na kolejny rok szkolny, oczywiście z pozostawieniem tych oddziałów tych klas, w których te limity już obowiązują, tak aby dzieci mogły dokończyć edukacje w przedszkolu czy szkole do końca tego etapu edukacyjnego i w tym oddziale, który został już stworzony i skorzystał z takiej możliwości. – informował wiceminister Dariusz Piontkowski.

Strona samorządowa przyjęła wyjaśnienia do wiadomości wskazując jednocześnie, że zaproponowane rozwiązanie pozwalające zatrudniać nauczycieli na więcej niż 1,5 etatu w szkołach jedynie przez rok może okazać się niewystarczające.

- Ta propozycja wynika nie tylko z faktu, że mamy dwa razu po 1,5 rocznika, ale również z faktu, że mamy problemy kadrowe w ogóle. W związku z tym wydaje się, że powinniśmy – niejako z konieczności – stwarzać tę możliwość na dłuższy dystans. Gdyby zatem można to rozwiązanie wprowadzić, przynajmniej na cztery lata pomagając nam i sobie rozwiązać problemy kadrowe. – mówił Marek Wójcik.

W odpowiedzi minister Piontkowski zadeklarował gotowość powrócenia do tego tematu za rok.

i finansów publicznych KWRiST

Tego samego dnia co Zespół ds. edukacji obradował Zespół ds. finansów publicznych Komisji Wspólnej W trakcie spotkania pozytywną opinie otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w sprawach różnych Zespół przeprowadził dyskusję na temat możliwości wsparcia finansowego modernizacji oświetlenia ulicznego i budowy FV w miejscach o największym zużyciu energii w gminach. W jej trakcie Sebastian Skuza, wiceminister finansów zadeklarował, że istnieje możliwość, że w budżecie państwa znalazłyby się środki na dofinansowanie samorządowych inwestycji w rozwiązania podnoszące szeroko rozumianą efektywność energetyczną.

- Nie wiem o jakiej skali środków mówimy w tej chwili, niemniej jednak przyjmuję państwa wniosek, że gdyby był jakiś kolejny nabór z np. Polskiego Ładu, to strona samorządowa mówi jednym głosem, że to jest priorytet i że te środki nie zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących w samorządach. – mówił wiceminister Sebastian Skuza. 

- Nie o to chodzi, żeby te pieniądze służyły pokrywaniu naszych bieżących wydatków energetycznych, tylko żeby ich efektem było obniżenie wydatków bieżących związanych z szeroko pojętą energetyką. Z oświetleniem czy ogrzewaniem – odpowiadał Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala reprezentujący Unię Miasteczek Polskich.

- Dodam tutaj tylko kropkę nad „i”, żeby te zrealizowane przez samorządy przedsięwzięcia były korzystne dla klimatu – dodawał Marek Wójcik.

O KPGO 2028 na Zespole ds. klimatu

Posiedzenie Zespołu ds. energii, klimatu i środowiska KWRiST odbyło się 22 marca 2022 r. (środa). Porządek posiedzenia obejmował m.in. zaopiniowanie projektu zaopiniował rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie weryfikacji dotrzymania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej i ten punkt zakończył się wydaniem opinii pozytywnej.

Takiego szczęścia nie miał już kolejny projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami 2028. Po długiej dyskusji Zespół postanowił odstąpić od opiniowania tego projektu. Tym samym kompetencja do zaopiniowania projektu powróciła na posiedzenie plenarne KWRiST.

Przyczyn, dlaczego tak się stało było kilka. Po pierwsze w posiedzeniu Zespołu nie uczestniczył nikt z kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Nie było więc nikogo, kto mógłby jednoznacznie stronie samorządowej odpowiedzieć, czy przedstawiona do zaopiniowania wersja projektu jest ostateczną, czy możliwe są jednak jakiekolwiek zmiany w jej treści.

Po drugie w trakcie posiedzenia pojawiły się wątpliwości, czy przedstawiona Zespołowi wersja projektu jest ostateczną w tym sensie, że zostały w niej zawarte wszystkie zmiany wynikające z uwzględnionych uwag zgłoszonych przez stronę samorządową. Uwagę na to zwrócił radca prawny dr Tymoteusz Marzec, koordynator Komisji Unii Metropolii Polskich. - Mam takie pytanie, czy pojawił się ujednolicony tekst projektu KPGO 2028? I UMP i inne organizacje wysyłały szereg uwag, część z naszych uwag została rozpatrzona pozytywnie. Jeżeli mamy dzisiaj zaopiniować ten projekt, to powinniśmy dysponować jego najnowszą, najbardziej aktualną wersją - wskazywał.

Po trzecie – i najważniejsze – strona samorządowa zwróciła uwagę, że w treści projektu nie uwzględnione zostały najważniejsze, kluczowe postulaty zgłoszone przez stronę samorządową.

- Ta wersja projektu KPGO 2028, którą otrzymaliśmy niewiele się różni od poprzedniej. Projekt w dalszym ciągu nie gwarantujecie samorządom narzędzi do realizacji tego planu, w tym narzędzi finansowych, a jednocześnie wynikają z niego dla samorządów określone obowiązki, których niewykonanie wiąże się z koniecznością ponoszenia kar finansowych – mówił Stanisław Bodys, burmistrz Rejowca Fabrycznego i współprzewodniczący Zespołu ds. energii, klimatu i środowiska. – KPGO 2028 może i ma być drogowskazem, ale powinien też zawierać narzędzia do realizacji wskazanych kierunków. Tych nam brakuje w zakresie systemu kaucyjnego; rozszerzonej odpowiedzialności producenta; termicznego przekształcania odpadów; zagospodarowania odpadów niebezpiecznych czy odpadów porzuconych; usuwania azbestu – dodawał Stanisław Bodys.

Ostatecznie i wobec deklaracji przedstawicieli resortu klimatu, że jeszcze raz rozważą możliwość zmiany projektu KPGO 2028 w kierunku wskazanym przez stronę samorządową, zapadła decyzja, że ostateczna opinie w sprawie tego projektu wyda Komisja Wspólna Rządu i Samorządu terytorialnego na posiedzeniu 29 marca 2023 r.

Ostatnim punktem posiedzenia była informacja na temat aktualnej sytuacji w zakresie ustalania taryf na wodę. Jak wynika z przekazanej w tym punkcie informacji do 17 marca 2023 r. złożono 912 wniosków o zmianę taryf, z czego decyzji zatwierdzających wydano 172, a w 400 przypadkach odmówiono zatwierdzenia zmiany; decyzji umarzających lub postanowień odmawiających wszczęcia postępowania zostało natomiast wydanych 101. Wniosków oczekujących na decyzję po weryfikacji wstępnej jest 57, a tych które jeszcze oczekują na wstępną weryfikację - 182.

Dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. edukacji

W ubiegłym tygodniu Zespół ds. edukacji, kultury i sportu KWRiST obradował dwukrotnie, drugi raz we czwartek, 24 marca br. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego celem była prezentacja projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD489), który na celu wprowadzenie do systemu oświaty nowej placówki – Branżowe Centrum Umiejętności (BCU). Zgodnie z projektem BCU uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego. Organem prowadzącym BCU będzie jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego, w tym organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej, w zakresie której BCU będzie funkcjonowało i prowadziło swoją działalność.

Założenia do projektu ustawy tworzącego BCU omawiane były z inicjatyw Unii Metropolii Polskich w październiku 2022 r. na posiedzeniu Zespołu ds. edukacji, kultury i sportu. Więcej na ten temat pisaliśmy w publikacji: UMP pyta o Branżowe Centra Umiejętności.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor