Ogólne

Informatyzacja oświaty w Lublinie


25 października 2021

- Zintegrowanym Systemem Informatycznym objęliśmy 158 miejskich placówek oświatowych, a w nich 43 tys. uczniów i blisko 6,5 tys. nauczycieli lubelskich szkół. Program wspiera w nauce uczniów, nauczycieli – w organizacji procesu dydaktycznego, rodzicom towarzyszy przez cały proces edukacji dziecka, dyrektorom pomaga w sprawnym zarządzaniu placówką i kadrą. Realizacja tak rozbudowanego projektu informatycznego nie byłaby możliwa bez wsparcia środków zewnętrznych. Na jego realizację otrzymaliśmy wsparcie ze środków europejskich o wartości ponad 11 mln zł.- mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Lublin wdrożył Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) dla szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, dla których miasto jest organem prowadzącym. Jakie są główne cele programu, jaki ma być jego efekt (co chcemy osiągnąć)?

Mariusz Banach: Nie będzie przesadą stwierdzenie, że wprowadzenie tak kompleksowego programu z zakresu informatyki było dla lubelskiej oświaty przełomem. Zintegrowanym Systemem Informatycznym objęliśmy 158 miejskich placówek oświatowych, a w nich 43 tys. uczniów i blisko 6,5 tys. nauczycieli lubelskich szkół. Tym samym połączyliśmy wszystkie najważniejsze procesy w oświacie. To ogromne ułatwienie dla wszystkich stron: program wspiera w  nauce uczniów,  nauczycieli – w organizacji procesu dydaktycznego, rodzicom towarzyszy przez cały proces edukacji dziecka, dyrektorom pomaga w sprawnym zarządzaniu placówką i kadrą, zaś samorządowi, czyli organowi prowadzącemu, daje możliwość optymalnego dysponowania środkami finansowymi w oświacie.

Co bardzo ważne, już w pierwszej fazie epidemii, system umożliwił też szybkie i sprawne wprowadzenie nauki zdalnej w ramach jednolitego centralnego narzędzia dostępnego dla wszystkich uczniów i nauczycieli prowadzących zdalne lekcje. Okres pandemii wymusił wręcz przyspieszenie planowanych działań związanych z rozwiązaniami chmurowymi – w kwietniu 2020 r. w lubelskich szkołach wprowadziliśmy wszystkie rozwiązania, wstępnie planowane na wdrożenie w ciągu dwóch lat. W tym czasie lubelskie szkoły ruszyły z 56 tys. kont zintegrowanych z oprogramowaniem chmurowym firmy Microsoft. W tym czasie żaden inny partner Microsoft-u nie prowadził działań na taką skalę jak Lublin.

Ponadto, co bardzo ważne, obecnie cała technologia informatyczna ulokowana jest nie w samych szkołach, ale w miejskich serwerowniach, dzięki temu jest zintegrowana, stabilna i bezpieczna.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie poprzedzające wdrożenie systemu oświatowego inwestycje w miejską infrastrukturę informatyczną. Dzięki temu Lublin obecnie posiada największe samorządowe centrum informatyczne we wschodniej Polsce, z rozbudowaną serwerownią obsługującą dane nie tylko z jednostek oświatowych, ale również miejskich i komunalnych.

Jakie obszary lubelskiej oświaty wspiera lubelski ZSI?

Wdrożenie systemu miało bardzo szeroki zakres merytoryczny, gdyż obejmowało aż 27  obszarów w oświacie, i to w taki sposób, by była możliwa między nimi integracja i przepływy danych. Nowoczesna platforma prowadzi przez wszystkie poziomy edukacji, umożliwiając m.in. składanie wniosków rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół, dostęp do informacji na temat postępów ucznia w nauce przez integrację z dziennikiem ucznia,  rejestrowanie obecności dziecka w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w szkołach czy pobyt w bursach, złożenie wniosku o stypendia, zasiłek czy umówienie badania dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Oprogramowanie wspiera również samą pracę organizacyjną w szkołach, przedszkolach i placówkach m.in. w zakresie tworzenia arkuszy organizacyjnych, układania planów lekcji, obiegu spraw i dokumentów, obsługi stołówki, magazynu, biblioteki szkolnej i funkcjonowania sekretariatu. Umożliwia obsługę nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych w kwestiach kadrowych, płacowych, awansu zawodowego nauczycieli. System pozwala też na nadzór na realizacją obowiązku szkolnego i nauki, rozliczania dotacji i sprawozdawczość budżetową oraz zawieranie umów, fakturowanie, obsługę księgową należności i zobowiązań.

Jednym z elementów ZSI jest elektroniczne rozwiązanie ułatwiające uczniom korzystanie ze szkolnych posiłków, rodzicom – ich zakup oraz zgłaszanie nieobecności dziecka, a szkołom planowanie odpowiedniej ich liczby w danym dniu, tygodniu, czy miesiącu. Proszę opowiedzieć, jak ten system funkcjonuje.

Obsługa stołówek i płatności za wyżywienie to tylko jeden z komponentów wdrożonego oprogramowania. Od tej pory elektroniczna karta spełnia rolę abonamentu w stołówce.  Uczeń przykładając kartę do zainstalowanego czytnika potwierdza odebranie posiłku. Nowe rozwiązanie jest bardzo wygodne zarówno dla samych uczniów, pracowników stołówek jak i rodziców. Między innymi, dzięki integracji z witryną rodzica w dzienniku, ułatwia  zgłaszanie nieobecności dziecka na posiłku. System kompleksowo obsługuje również zakładanie umów żywieniowych, podsumowuje i wylicza opłaty za posiłki. Ułatwia to rodzicom płatności oraz odciąża osoby obsługujące stołówkę, ponieważ pracownik wydający posiłki nie musi sprawdzać czy uczeń ma wykupiony obiad – tę część weryfikuje rejestrator stołówkowy po zeskanowaniu karty. System już w tej chwili dobrze się sprawdził, zwłaszcza dobrze został przyjęty przez dzieci i młodzież, która lubi wszelkie nowinki techniczne. 

Jakie inne ciekawe i przydatne dla rodziców i uczniów rozwiązanie oferuje?

Rodzic za pośrednictwem systemu, bez konieczności wizyty w szkole, ma dostęp do praktycznie wszystkich obszarów szkolnej edukacji, na wszystkich jej etapach – od przedszkola aż do nauki w szkołach ponadpodstawowych. Cały proces rekrutacji, nawet do burs szkolnych, prowadzony jest za pośrednictwem systemu elektronicznego. Najważniejszym komponentem i najbardziej praktycznym była integracja systemu z dziennikiem elektronicznym, gdzie oprócz wyników dziecka w nauce, został udostępniony pakiet pełen narzędzi do zdalnej nauki i komunikacji. Lubelskie szkoły zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania pozwalające na pełną komunikację z uczniami, wychowawcami i rodzicami, przekazywanie zadań  i prac domowych czy prowadzenie zajęć online w formie wideokonferencji.

System oferuje również pakiet e-usług. Rodzic za pośrednictwem programu może złożyć wniosek o stypendium szkolne, zapisać dziecko na zajęcia pozalekcyjne lub przedłużyć jego uczęszczanie, wyrazić bądź cofnąć zgodę na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki. Z użyciem wygodnej aplikacji w telefonie potwierdza przybycie i odbiór dziecka z przedszkola, ma wgląd do szkolnej biblioteki, gdzie może sprawdzić stan bibliotecznego konta dziecka, może zarezerwować wizytę w poradni pedagogiczno-psychologicznej czy zawnioskować o wydanie duplikatu świadectwa.

Z jakich funduszy realizowany jest program (czy jest to inwestycja finansowana z budżetu miasta, z funduszy UE, z budżetu centralnego; jeżeli z różnych źródeł to ile środków z każdego zostało przeznaczone/pozyskane)?

Realizacja tak rozbudowanego projektu informatycznego nie byłaby możliwa bez wsparcia środków zewnętrznych. Na projekt „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” otrzymaliśmy wsparcie ze środków europejskich o wartości ponad 11 mln zł. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor