Ogólne

Jak będzie wyglądała organizacja kształcenia uczniów z Ukrainy w nowym roku szkolnym?

Cofnij

11 sierpnia 2022

Większa liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych i oddziałach 1 – 3 szkół podstawowych. Większa liczba godzin nauki języka polskiego. Specjalne zasady przeprowadzania egzaminów. Te wszystkie rozwiązania szczególne związane z organizacją kształcenia uczniów z Ukrainy obowiązujące w ubiegłym roku szkolnym zostaną przedłużone na rok szkolny 2022/2023. Resort edukacji rozważy także możliwość przedłużenia obowiązywania przepisów regulujących zasady podziału na grupy na wybranych przedmiotach (WF, informatyka, języki obce).

 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy został zaprezentowany stronie samorządowej podczas posiedzenia Zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu zorganizowanym 9 sierpnia 2022 r.

- Co do zasady w projektowanej nowelizacji staraliśmy się utrzymać te same rozwiązania, które obowiązywały w roku szkolnym 2021/2022 – informowała Monika Łukaszewicz, naczelnik Wydziału w Departamencie Kształcenia Ogólnego MEiN.

W szczególności są to rozwiązania polegające m.in. na możliwości powoływania w skład zespołu egzaminacyjnego sprawdzającego prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy osób nie będących egzaminatorami; utrzymaniu możliwości prowadzenia zajęć obejmujących wybrane treści z podstawy programowej w oddziale przygotowawczym w branżowej szkole I stopnia lub w technikum; przedłużeniu na kolejny rok obowiązku klasyfikacji ucznia będącego w oddziale przygotowawczym.

- Te wszystkie rozwiązania są przygotowane właśnie pod uczniów z Ukrainy – mówiła Monika Łukaszewicz, dodając, że decyzją kierownictwa resortu edukacji podjęte zostały działania zmierzające do utrzymania w roku szkolnym 2022/2023 rozwiązań,  które dotyczą  zwiększenia liczebności oddziałów przedszkolnych, oddziałów klas 1 – 3 szkoły podstawowej. – Utrzymujemy też rozwiązania dedykowane dodatkowym zajęciom z języka polskiego, czyli ten wymiar 6 godzin języka polskiego tygodniowo pozostaje tak, jak to było w ubiegłym roku szkolnym – informowała Monika Łukaszewicz.

Z przedstawionej przez MEiN prezentacji projektu wynika także, że w roku szkolnym 2022/2023 utrzymane zostaną rozwiązania dedykowane  dzieciom z  niepełnosprawnościami; możliwość modyfikowania programu wychowawczo – profilaktycznego. Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym obowiązywać będą przepisy umożliwiające zatrudnienie w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych osób niebędących nauczycielami (ale posiadających wykształcenie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie) w celu rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Projektowane rozporządzenie będzie w swoich przepisach przewidywać też możliwość złożenia deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego. Ta deklaracja będzie składana do 15 marca 2023 r. i automatycznie dyrektor szkoły będzie obowiązany powiadomić właściwą komisję egzaminacyjną o tym fakcie do 22 marca 2023 r.

Do zaprezentowanego przez MEiN projektu rozporządzenia uwagi zgłosiła m.in. Unia Metropolii Polskich. Chodziło w nich o to, aby w roku szkolnym 2022/2023 nadal obowiązywało rozwiązanie, przewidziane w § 11b rozporządzenia z 21 marca 2022 r. Przypomnijmy, że zgodnie z tym przepisem w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym i technikum, do których uczęszczają uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach m.in. z: informatyki, języków obcych, wychowania fizycznego, czy z zakresu kształcenia zawodowego w oddziałach liczących odpowiednio więcej niż 30 lub 34 uczniów. Z takim samym postulatem do MEiN wystąpił także Związek Powiatów Polskich. – Doskonale państwo wiedzą, jak ciężko jest czasami zorganizować nauczanie w związku z dodatkową liczbą dzieci z Ukrainy. Nie chodzi o wprowadzanie rozwiązań systemowych, tylko o wyjście naprzeciw potrzebom szkół średnich, które od września będą miały naprawdę bardzo dużą liczbę uczniów nie tylko w związku z obecnością młodzieży z Ukrainy, ale przede wszystkim w związku ze zmianami systemowymi, które w ostatnich latach zostały wprowadzone – argumentowała Katarzyna Liszka – Michałka, radca prawny Związku Powiatów Polskich.

- W ubiegłym roku szkolnym, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie wprowadzaliśmy różne ekstraordynaryjne rozwiązania. Zgadzaliśmy się też praktycznie na wszystkie propozycje i sugestie płynące ze strony samorządowej. Obecnie uważamy jednak, że sytuacja dojrzała do tego, aby powoli wracać do rozwiązań systemowych. Również w trosce o jakość nauczania naszych, polskich dzieci. Jeżeli sytuacja wojenna w Ukrainie się zmieni i dojdzie do kolejnej, wielkiej fali migracji, wówczas trzeba będzie wrócić do tych ekstraordynaryjnych rozwiązań – odpowiadał Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauki zaznaczając jednocześnie, że kierownictwo resortu zastanowi się nad zgłoszoną przez Unię Metropolii Polskich i Związek Powiatów Polskich uwagą dotyczącą utrzymania w roku szkolnym 2022/2023 rozwiązań przewidzianych w § 11b rozporządzenia z 8  kwietnia 2022 r.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..