Ogólne

Jakie wyzwania czekają metropolie po 2020 r.


23 grudnia 2019

Rosnąca urbanizacja jest trendem nie tylko europejskim, ale także globalnym. Z jednej strony wiąże się ona z szansami, ale z drugiej strony oznacza konieczność stawiania czoła nowym wyzwaniom. Kluczowe znaczenie ma zatem współpraca między instytucjami i podmiotami w regionach metropolitalnych.

 

W trakcie 137 sesji plenarnej, która odbyła się 4 i 5 grudnia Europejski Komitet Regionów przyjął projekt opinii „Regiony metropolitalne – wyzwania i pozycja w przyszłej polityce spójności po 2020 r.”.

„Dla harmonijnego rozwoju regionów jest ważne, by UE i państwa członkowskie dostrzegały wartość dodaną współpracy metropolitalnej w osiąganiu wspólnych celów w kontekście niwelowania różnic między regionami” - czytamy w projekcie opinii.

W ocenie Komitetu Regionów metropolie, które skupiają zasoby i wiedzę fachową, mogą pomóc w dystrybucji bogactwa i korzyści na danym obszarze, zapobiegać przynoszącej niepożądane skutki rywalizacji między władzami lokalnymi i tworzyć bardziej wydajne powiązania między obszarami miejskimi i wiejskimi. Zapewniając usługi poza swym terytorium, regiony metropolitalne odgrywają ważną rolę w rozprzestrzenianiu rozwoju na otaczające je – często wiejskie – obszary. Pomagają też zbliżyć do siebie społeczności i jednostki, ponieważ żywe stosunki funkcjonalne stanowią łącznik między obszarami miejskimi, mniejszymi miastami i obszarami wiejskimi. Dlatego też w ocenie KR „Wspieranie regionów metropolitalnych nie tylko przynosi europejską wartość dodaną, ale również sprzyja zarówno konkurencyjności UE na świecie, jak i – poprzez efekt rozlewania się wynikający z takiego wsparcia – większej konwergencji regionalnej państw członkowskich.”.

W projekcie opinii zwrócono także uwagę na wkład obszarów metropolitalnych w działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Wskazano m.in., że „ponad 70 % działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i nawet 90 % działań dostosowawczych przeprowadza się na szczeblu niższym niż krajowy, co oznacza, że regiony metropolitalne odgrywają kluczową rolę w wypełnianiu zobowiązań podjętych na COP21.”.

Z tych właśnie względów projekt opinii Komitetu Regionów m.in. „zaleca, by w większym stopniu wspierać instrumenty wspomagające współpracę metropolitalną, takie jak zintegrowane inwestycje terytorialne.”.

COR-2019-01896-00-00-PAC-TRA-PL

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor