Ogólne

Komisja Wspólna uzgodniła projekt ustawy wdrożeniowej


28 października 2021

Uwagi dotyczące: umożliwienia regionalnym funduszom rozwoju - obok BGK – dysponowania częścią pożyczkową KPO; audytu; oraz konsultowania z KWRiST wydawanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji to warunki Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego warunkujące pozytywną opinię projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Omawianie projektu tzw. ustawy wdrożeniowej oraz przebiegu prac nad nią w Zespole ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST rozpoczął Sekretarz Strony Samorządowej, Marek Wójcik. Stwierdził, że prace były owocne, większość punktów spornych udało się wyjaśnić lub rozstrzygnąć; pozostały natomiast trzy sporne kwestie, które spowodowały, że Zespół ds. Infrastruktury KWRiST ostatecznie odstąpił od wydania opinii na temat projektu przekazując tym samym to zadanie KWRiT.

Jak konsultować wytyczne?

Sporne kwestie dotyczyły m.in. art. 5 projektu (Strona Samorządowa domagała się tutaj zapisu mówiącego, że wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytyczne dotyczące wdrażania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będą przechodziły przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Waldemar Buda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej wskazywał, że jego resort na takie rozwiązanie się nie zgadza m.in. dlatego, że wytyczne nigdy nie były konsultowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. – Tak było w perspektywie finansowej 2014 – 2020 i samorządy wówczas nie negowały tego rozwiązania – mówił Wiceminister.

Z kolei w ocenie Strony Samorządowej pominięcie KWRiST w procedurze wydawania w/w wytycznych jest działaniem jeżeli nie sprzecznym z prawem, to na granicy prawa. – Dziwię się uporowi z jakim Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej broni się przed wpisaniem KWRiST jako organizacji z którą projekty wytycznych są konsultowane – mówił Sekretarz Strony Samorządowej.

Ostatecznie na posiedzeniu udało się wypracować kompromis zgodnie z którym wytyczne będą konsultowane z korporacjami wchodzącymi w skład Strony Samorządowej KWRiST.

Możliwość wniesienia odwołania od wyniku audytu

Kolejny sporny punkt referowała Monika Gołasz, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 – Jako regiony przychylamy się, aby projekt ustawy wdrożeniowej zaopiniować pozytywnie, ale z dwoma uwagami. Jedna z nich dotyczy zapisów projektu ustawy wdrożeniowej, a zmieniających ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w sposób nadający BGK uprzywilejowaną pozycję, jako jedynej instytucji, która ma dysponować częścią pożyczkową KPO – mówiła Dyrektor Gołasz dodając, że bardzo ważne jest aby częścią pożyczkową środków z KPO mogły także dysponować samorządy województw. – Konwent Marszałków przyjął stosowne stanowisko, w którym domaga się włączenia samorządów wojewódzkich w dysponowanie częścią pożyczkową KPO w tej części, która dotychczas nie została w Krajowym Planie Odbudowy rozdysponowana. Chciałam też podkreślić, że wszystkie regionalne fundusze rozwoju mają doświadczenie i są gotowe w sposób odpowiedzialny dysponować środkami części pożyczkowej KPO – dodawała Monika Gołasz.

Sprawa odwołań od wyniku audytu

Kolejna uwaga, która w ocenie Strony Samorządowej powinna zostać uwzględniona w projekcie dotyczy odwołań od ustaleń instytucji audytowej, a przedstawiła ją Lidia Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

- To oczywiście nie muszą być odwołania do sądu, jak bowiem zwraca uwagę Ministerstwo Finansów, mamy procedurę kontradyktoryjną, ale postulujemy i oczekujemy, aby zwieńczyć ją mechanizmem mediacji, powołać w tym celu radę audytu, w skład której wchodzić powinien zarówno Szef Krajowej Administracji Skarbowej, ale też przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związku Województw RP i niezależnych ekspertów z dziedziny kwalifikowalności wydatków – mówiła Lidia Wójtowicz, dodając że w skład tej rady powinni wchodzić także przedstawiciele instytucji zarządzającej, której mediacja by dotyczyła.

Pozytywna opinia z trzema uwagami

Ostatecznie Strona Samorządowa KWRiST zgodziła się pozytywnie zaopiniować projekt ustawy wdrożeniowej pod warunkiem, że w dalszych pracach nad nim uwzględnione zostaną trzy w/w uwagi dotyczące: Konsultacji wytycznych w ramach KWRiST; uwzględnienia regionalnych funduszy rozwoju w dysponowaniu częścią pożyczkową KPO oraz dopracowania przepisów dotyczących przeprowadzania audytu instytucji zarządzającej.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor