Ogólne

Komitet Regionów o transformacji cyfrowej i ekologicznej


20 października 2019

Podczas debaty przedstawicieli miast i regionów UE z Tytti Tuppurainen, fińską minister spraw zagranicznych, wezwano Wspólnotę do zapewnienia, że transformacja cyfrowa i ekologiczna przyniesienie korzyści regionom i ich mieszkańcom.

W trakcie posiedzenia, które odbyło się 9 października br., Komitet Regionów dyskutował dwie opinie, o które wnosiła fińska prezydencja w Radzie UE. Pierwsza (CDR 3332/2019) dotyczyła wdrożenia inteligentnych rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu (przyjęta). Druga (nr CDR 2974/2019) sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej (nadal uzgadniana).

Pierwsza opinia wskazuje, że dostęp i aktywne uczestnictwo w społeczeństwie cyfrowym są kluczem do udanego przyszłego rozwoju lokalnego i regionalnego, i podkreśla spójność cyfrową jako ważny dodatkowy wymiar tradycyjnej koncepcji spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej zdefiniowanej w traktaty UE. Niemniej KR wyraża ubolewanie, że priorytety nadchodzącej agendy politycznej Komisji Europejskiej nie kładą wystarczającego nacisku na integracyjny jednolity rynek cyfrowy, z którego korzystają wszyscy obywatele w całej Unii Europejskiej.

- Transformacja cyfrowa musi opierać się na zrównoważonej, konkurencyjnej i opartej na ludziach gospodarce - mówiła w trakcie dyskusji Anne Karjalainen, członek Rady Miasta Kerava, sprawozdawca opinii nr CDR 3332/2019. - Zamiast rozwoju produktów opartych na technologii należy zwrócić uwagę na rozwój technik, usług i produktów ukierunkowanych na człowieka - dodawała.

Druga opinia koncentruje się na roli inteligentnych miast w zagwarantowaniu sprawiedliwego przejścia w kierunku neutralności klimatu i realizacji celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.

- Miasta i społeczności mają do odegrania ważną rolę w przejściu do Europy efektywnie korzystającej z zasobów, neutralnej dla klimatu i bioróżnorodnej. Musimy stworzyć więcej lepszych możliwości, aby wspierać podmioty lokalne i regionalne w tej ewolucji. Konieczne będzie podejście oddolne z inteligentnymi działaniami wyłaniającymi się z lokalnej współpracy. Ta integracja jest równie niezbędna do zlikwidowania luki cyfrowej, jak do upewnienia się, że najsłabsi nie pozostaną w tyle w drodze do społeczeństwa cyfrowego - wskazywał Andries Gryffroy, poseł do flamandzkiego parlamentu, sprawozdawca opinii nr CDR 2974/2019.

Źródło: www.cor.europa.eu

COR-2019-02974-00-01-PAC-TRA-PL-1

COR-2019-03332-00-00-AC-TRA-PL

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor