Ogólne

Komitet Regionów o unijnym pakiecie ustaw w sprawie usług cyfrowych


29 kwietnia 2021

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji ds. Polityki Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów (ECON) przyjęto stanowisko w sprawie pakietu Rozporządzeń o usługach cyfrowych przygotowywanego przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. W projekcie opinii Komisja poparła m.in. ostrzejsze stanowisko regulacyjne w sprawie dużych platform internetowych.  

Projekt będzie jeszcze przedmiotem prac w trakcie sesji Plenarnej Europejski Komitet Regionów podczas najbliższej sesji zaplanowanej na 30 czerwca – 2 lipca 2021 r.

– Rozporządzenie UE o usługach cyfrowych i Rozporządzenie o rynkach cyfrowych to dwa główne filary europejskiej strategii cyfrowej. Ponadto, będą one stanowić zintegrowane ramy, których Unia Europejska potrzebuje, aby stworzyć nowe możliwości świadczenia transgranicznych usług w zakresie handlu elektronicznego i handlu elektronicznego wszystkim Europejczykom. Podczas prac nad projektem, w imieniu Europejskiego Komitetu Regionów, zebraliśmy i zebrał opinie i sugestie wszystkich interesariuszy rynkowych w ważnych kwestiach, takich jak ochrona użytkowników i konsumentów ” – mówił, podczas 20 kwietnia 2021 r., na posiedzeniu ECON Rodi Kratsa, Gubernator regionu Wysp Jońskich i sprawozdawca opinii KR-u.

– Przez wiele lat niektórzy wielcy gracze cyfrowi narzucali swoje modele biznesowe nowym ziemiom obiecanym, takim jak rynki cyfrowe: że umocnili swoją pozycję na jednolitym rynku europejskim, nie mając nikogo innego, kto mógłby uczciwie konkurować. Nadszedł czas, aby przejął ją prawodawca UE. Jako Parlament Europejski zwracamy się o to od 2014 r. i ostatecznie Komisja opublikowała dwie propozycje dotyczące DSA i DMA. Musimy osiągnąć uczciwą konkurencję, aby jednolity rynek rozkwitł, szerszy wybór dla konsumentów i więcej innowacji, aby zapewnić „pluralizm” i równe szanse na jednolitym rynku UE – dodawał Andreas Schwab, Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Ustawy o rynkach cyfrowych.

Przypominamy

Ustawodawstwo zawarte w pakiecie ustawy o usługach cyfrowych (ang. Digital Services Act package) proponuje ściślejszą regulację dużych platform internetowych, które zasadniczo zmieniły struktury, zasady i równowagę sił internetowych przestrzeni rynkowych i dyskursów publicznych. Ma na celu przywrócenie uczciwej konkurencji między firmami w wyrównanym środowisku cyfrowym i przeciwdziałanie nieograniczonemu rozprzestrzenianiu się dezinformacji poprzez egzekwowanie odpowiedzialności platform. Ponieważ wiele sektorów, w których platformy internetowe odgrywają dominującą rolę, takich jak transport miejski, mieszkalnictwo i baza noclegowa dla turystów, jest regulowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym, opinia ma dla KR-u szczególne znaczenie.

Warto choćby przypomnieć kontrowersję związane ze statusem i zakresem regulacji platform do zamawiania lokali dla potrzeb ruchu turystycznego.

Pakiet ustawy o usługach cyfrowych składa się z dwóch inicjatyw ustawodawczych: samej ustawy o usługach cyfrowych (DSA) oraz ustawy o rynkach cyfrowych (DMA).

Co zapisano w projekcie opinii,

W opinii zwrócono m.in. uwagę na silny wymiar lokalny i regionalny aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych. – Usługi cyfrowe wpływają na codzienne życie obywateli, a część sektorów, w których działają niektóre platformy, na przykład mieszkalnictwo i zakwaterowanie turystyczne, transport miejski i świadczenie usług publicznych, jest regulowana na szczeblu lokalnym i regionalnym. Podkreśla w tym kontekście potrzebę podejścia regulacyjnego, które umożliwia innowacje, konkurencyjność Europy i uczciwą konkurencję – czytamy w dokumencie.

 

Dlatego jedną z uwag o charakterze ustrojowym jest propozycja Komisji ECON dodania do motywu 72 aktu o usługach cyfrowych,  wskazania wprost (część pogrubiona), że państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość powierzenia szczególnych zadań i kompetencji w zakresie nadzorowania lub egzekwowania stosowania niniejszego rozporządzenia więcej niż jednemu właściwemu organowi, na przykład władzom lokalnym lub regionalnym lub organom dla określonych sektorów, takim jak organy regulacyjne ds. łączności elektronicznej, organy regulacyjne ds. mediów lub organy ochrony konsumentów, stosownie do krajowej struktury konstytucyjnej, organizacyjnej i administracyjnej.

W ślad za tym wskazuje się także konieczność uzupełnienia art. 76 tak aby władze lokalne i regionalne powinny być informowane o środkach, które dotyczą usług świadczonych na ich terytorium np. w zakresie jurysdykcji na dostawcami nie mającymi siedziby w UE.

Podobne uwagi zostały skierowane do aktu o rynkach cyfrowych w szczególności zaproponowano zmianę do art. 1 ust. 7  mające na celu podkreślenie roli władz lokalnych i regionalnych.  Wskazano, że władze lokalne i regionalne, w realizacji odpowiednich działań związanych z egzekwowaniem prawa, są uzależnione od wsparcia na szczeblu krajowym i europejskim.

W projekcie opinii ECON zwrócono także uwagę na możliwości oferowane przez platformy internetowe w zakresie promowania dyskursu publicznego i dostarczania informacji obywatelom. – Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej zwiększyła wykorzystanie platform internetowych przez władze lokalne i regionalne oraz dowiodła, że tradycyjne MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up są w stanie opracowywać przełomowe innowacje w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby świata, tworzyć nowe miejsca pracy i budować synergie – czytamy w projekcie opinii przyjętym 20 kwietnia br.