Ogólne

Jak podejść do ZIT-ów


5 września 2013

Powstał Zespół Koordynacyjny UMP ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Instrument ZIT, jako fragment regionalnego programu operacyjnego na okres 2014-2020, ma wspierać współdziałanie samorządów na obszarach funkcjonalnych dużych miast.

Z tym nowym instrumentem polityki miejskiej wiąże się wiele pytań, dlatego miasta Unii Metropolii Polskich postanowiły stworzyć zespół w celu wymiany dobrych praktyk i koncepcji. Będą się spotykać zastępcy prezydentów nadzorujący kwestie strategii i rozwoju miasta, dyrektorzy lub pełnomocnicy odpowiedzialnymi za monitoring i gromadzenie informacji dotyczących funduszy europejskich, dyrektorzy biur stowarzyszeń metropolitalnych, a także przedstawiciele MRR odpowiedzialni za ZIT i Politykę Miejską. Zespołowi koordynacyjnemu przewodniczy prezydent Białegostoku Tadeusza Truskolaski - zarazem przewodniczący Komisji UMP ds. Funduszy Europejskich i Stowarzyszenia Eurocities. Zastępcą przewodniczącego zespołu jest wiceprezydent Gdańska Wiesław Bielawski - przewodniczący Komisji UMP ds. Urbanistyki, Transportu i Infrastruktury.

Na pierwszym spotkaniu w dniu 4 września miasta przedstawiły stan prac nad ZIT-em. Zaapelowano do MRR o urealnienie harmonogramu przygotowywania strategii ZIT. Na początek potrzebne są tylko informacje niezbędne do zamknięcia projektów RPO. Plany redukowania niskiej emisji powinny być opracowywane dla obszaru funkcjonalnego, ale z taką szczegółowością, by mogły być potraktowane jako plan dla każdej gminy oddzielnie. W tej dziedzinie wymagania NFOŚiGW oraz MRR (odnośnie ZIT) muszą zostać skoordynowane.

Podniesiono też problem podstawy prawnej dla tzw. związku ZIT. Porozumienie międzygminne na podstawie art. 74 ustawy o samorządzie gminnym może być niewygodne, ponieważ łączy się z przekazaniem praw i obowiązków. Podstawą umowy może być jednak także kodeks cywilny, jako że w Polsce jednostki samorządu terytorialnego posiadają zdolność cywilnoprawną.

Głównym punktem następnego posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego Unii Metropolii Polskich ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w dniu 2 października 2013 będzie prezentacja wrocławskiej strategii ZIT, która już została złożona w MRR.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor