Z naszych miast

Koronawirus. Decyzje środowiskowe w czasie epidemii, czyli jak to robią w Gdańsku


22 kwietnia 2020

Wydział Środowiska w Gdańsku cały czas realizuje swoje zadania administracyjne - bez kontaktu bezpośredniego z klientami. Wprowadziliśmy pewne zapisy i zmiany w dotychczasowym sposobie załatwiania spraw, tak aby można było większość z nich załatwiać mailem lub pocztą.

Decyzje dot. wycinki drzew

Decyzje procedujemy jak dotychczas, z wyjątkiem prowadzenia wizji w terenie. W celu weryfikacji drzew/obwodów posługujemy się składaną przez wnioskodawców inwentaryzacją zieleni bądź dokumentacją fotograficzną. Dodatkowo korzystamy z Google Maps, jeżeli jest to teren dostępny np. z ulicy.  Do decyzji w pouczeniu dopisany jest zapis odnośnie odwołania, że bieg tego terminu nie rozpoczyna się i że czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid są skuteczne (zgodnie z ustawą Covid-19).

Jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji mamy przygotowaną informację o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do czasu ustania pandemii.

W zakresie wycinki drzew w par. 13 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) ujęte są tylko decyzje na wycinkę drzew , natomiast obecnie mamy dużo zgłoszeń zamiaru wycinki drzew przez osoby fizyczne z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W toku tego postępowania musimy sporządzić protokół ze zgłaszającymi w celu określenia gat. drzew i obwodów  a następnie Organ ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji. Od 16 marca 2020  przyjęliśmy tryb postępowania opisany jest on przy procedurze tj. zgłaszający przesyłają dokumentację fotograficzną na tej podstawie sporządzany jest protokół, który za pośrednictwem e-maili jest podpisywany przez stronę , następnie  Organ podpisuje i taki skan odsyłany jest stronie. Aktualnie uzgadniana jest forma zakończenia sprawy (milcząca zgoda) w formie zaświadczenia - zgodnie z art. 15 zzs ust.9 ustawy Covid-19.

Powstaje pytanie, czy można to robić jeżeli nie ma tego w rozporządzeniu.

Decyzje środowiskowe

Decyzje procedujemy jak dotychczas z wyjątkiem zamieszczania obwieszczeń w terenie.

Dotychczas obwieszczenia informujące strony postępowania zamieszczane były na tablicy ogłoszeń i w BIP UM Gdańsk oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia objętego decyzją. Obecnie obwieszczania zamieszczane są na tablicy ogłoszeń i w BIP UM Gdańsk. Informacja o zmianie sposobu informowania stron została zamieszczona w formie komunikatu w BIP Gdańsk.

Do decyzji w pouczeniu dopisany jest zapis odnośnie odwołania, że bieg tego terminu nie rozpoczyna się i że czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid są skuteczne (zgodnie z ustawą Covid-19).

Jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji mamy przygotowaną informację o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do czasu ustania pandemii.

Wnioski o karty wędkarskie są przysyłane pocztą, bo muszą być podpisane przez wnioskodawcę. Wydana karta jest również wysyłana pocztą do wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wnioski o rejestrację łodzi do połowu ryb również są wysyłane pocztą. Zaświadczenie o zarejestrowaniu łodzi także, ale za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Umowy o dotację na przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej są przygotowywane. Brak możliwości ich podpisania.

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości płynnych są procedowane zgodnie z kpa i ustawą o Covid.

Nie mamy możliwości załatwiania spraw wymagających przeprowadzenia oględzin w terenie np. związanych ze zmianą stanu wody na gruncie czy kontroli przewoźników nieczystości ciekłych.

Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Miasta Gdańska

 

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor