Z naszych miast

Koronawirus. Jak zorganizować odbiór odpadów?


19 marca 2020

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku wystąpił do Michała Kurtyki, Ministra Klimatu o dostosowanie systemu odbioru odpadów komunalnych do stanu zagrożenia epidemicznego. Proponowane rozwiązania mają usprawnić odbiór śmieci od mieszkańców i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom odbierającym i segregującym odpady.

Proponowane rozwiązania dotyczą możliwości odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) łącznie z odpadami biodegradowalnyrni i kierowaniu strumienia bezpo6rednio do spalarni a także odbioru odpadów metalu, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych łącznie z papierem i bezpośredni ich transport do właściwych instalacji. Odbiór odpadów z frakcji: szkło pozostałby bez zmian.

- Ani ustawa z 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-I9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374) ani Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz.433), nie pozwalają na czasowe zawieszenie przepisów obowiązującej ustawy o czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych - czytamy w stanowisku.

W ocenie władz Białegostoku zaproponowane w stanowisku rozwiązania pozwolą nie tylko zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem przez pracowników firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców, jak i zatrudnionych przy ich segregacji, i w konsekwencji pozwolą na niezakłócony odbiór odpadów komunalnych, ale także będą zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

18.03.2020.Białystok.Gospodarowanie odpadami.Minister Klimatu

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor