Ogólne

Koronawirus. Nie zapominajmy o osobach niepełnosprawnych


26 marca 2020

W czasie epidemii COVID-19 w szczególnie trudnej sytuacji znalazły się zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie. Dlatego Miasta Unii Metropolii Polskich apelują do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań zapewniających niezbędną pomoc osobom, którym państwo winne jest szczególną troskę i opiekę.

W ocenie miast Unii Metropolii Polskich władze publiczne powinny jak najszybciej znaleźć rozwiązania dla pracujących rodziców osób zależnych powyżej 18 r. życia (niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym, psychiczna, ruchowa lub całościowe zaburzenia np. autyzm), którzy nie mogą skorzystać ze zwolnień lekarskich na siebie, bo lekarze dają max. tydzień zwolnienia, a także rodziców dzieci w wieku 14-18 r. życia, którzy już wcześniej wykorzystały limit 30 dni, nie mają możliwości zabezpieczenia bezpieczeństwa swoich dzieci, nie mają z kim ich zostawić.

Zapewnić wsparcie zasiłkiem ZUS opiekunów dzieci i młodzieży ze SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) niezależnie od wieku.

Rozwiązać problem przedłużania ważności wydanych wcześniej orzeczeń o niepełnosprawności do czasu odwołania okresu zagrożenia epidemiologicznego. Wstrzymane zostało wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności do odwołania, rodzice którzy nie będą mieli kontynuowanego orzeczenia (wydanego punktu 7,8) orzeczenia nie otrzymają świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1830 zł.

Znaleźć rozwiązanie dla sytuacji, w których jeden z opiekunów osoby niesamodzielnej wymaga hospitalizacji z powodu COVID-19. Istnieje potrzeba utworzenia na cito miejsc opieki wytchnieniowej, zarezerwowanej tylko dla tego przypadku – niestety brak jest lokalu, personelu, środków bezpieczeństwa. Jest to obecnie najpilniejszy problem do rozwiązania, który będzie się nasilał. Jednostki wstrzymują przyjmowanie takich osób, nie mają jasnych instrukcji i procedur dotyczących przyjmowania nowych wychowanków i /lub mieszkańców. Samorządy tworzą swoje rozwiązania i zalecenia, ale podmioty świadczące tego typu pomoc, z uwagi na uzasadnione obawy rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, mają opory w przyjmowaniu nowych osób. Konieczne wydaje się wskazanie procedury przygotowania takich miejsc interwencyjnych, pozwalającej samorządom w bezpieczny sposób te miejsca utworzyć. W tej sytuacji niedopuszczalne jest zmniejszenie środków w tym roku na opiekę wytchnieniową.

Miasta Unii Metropolii Polskich postulują także wprowadzenie - na czas trwania epidemii COVID-19 - możliwości wysyłania pocztą wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność/ stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych. Pozwoliłoby to na rozładowanie zatoru w tym zakresie i uniknięcie wizyt osób niepełnosprawnych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (w przypadku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie na wydanie oczekuje 129 kart parkingowych oraz 250 legitymacji).

23.03.2020.Postulaty UMP dotyczące zmiany przepisów w zakresie osób niepełnosprawnych_

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor