Ogólne

Koronawirus. UMP postuluje zmiany w opiece społecznej


26 marca 2020

Staraniem całej administracji publicznej (rządowej i samorządowej) powinno być zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym godnych i bezpiecznych warunków życia, szczególnie w stanie zagrożenia epidemicznego. Jesteśmy wszyscy za to moralnie odpowiedzialni - czytamy w piśmie Unii Metropolii Polskich skierowanym do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zagrożenia wynikające z pandemii koronawirusa w sposób symptomatyczny podkreślają rolę samorządowych jednostek pomocy społecznej, jako systemu wsparcia rodziny. Dlatego oczekujemy docenienia działalności służb wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz społecznych. Pracują w nich osoby, które z powołaniem, w poczuciu zawodowej misji niosą pomoc, kierując się szeroko pojętym dobrem społecznym i społeczną solidarnością.

Służby te, bez oczekiwania na ministerialne wytyczne, wdrożyły szczególne procedury w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej oraz w schroniskach dla osób bezdomnych. Jednocześnie prowadzą akcje informacyjne dla mieszkańców i kampanie społeczne promujące solidarność społeczną.

Jednak sprawność tych działań zależy również od decyzji rządu.” - czytamy w piśmie Tadeusza Truskolaskiego Prezesa Unii Metropolii Polskich skierowanym 26 marca 2020 r. do Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Po analizie działań w tej dziedzinie Unia Metropolii Polskich (zrzeszająca 12 największych miast w Polsce) opracowała propozycje rozwiązań będących w gestii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotyczą one m.in.:

Piecza zastępcza:

  • wydanie zgody na okresowe (na czas trwania pandemii) zwiększenie liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wykraczające poza limity wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • wydanie zgody na odstępstwa od wymogów określonych w art. 98 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przy interwencyjnym zatrudnianiu wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Funkcjonowanie ośrodków wsparcia i domów pomocy społecznej:

  • umożliwienie okresowego zwiększenia liczby miejsc w domach pomocy społecznej wykraczających poza limity wskazane w zezwoleniu wojewody (np. przy wykorzystaniu pokoi gościnnych);
  • umożliwienie tworzenia tymczasowych schronisk dla osób bezdomnych w sytuacji objęcia kwarantanną/izolacją dotychczasowych schronisk niespełniających w pełni standardów określonych przez MRPiPS.

Świadczenia:

  • wydłużenie terminów składania wniosków, uzupełniania dokumentacji, wydawania decyzji, wypłaty świadczeń;
  • określić, że w przypadku braku możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej z powodu zamknięcia instytucji samorządowej (przy równoczesnym braku możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną), za dzień złożenia wniosku przyjmuje się pierwszy dzień, w którym nastąpiło zamknięcie instytucji, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie 7 dni od wznowienia działalności instytucji.

26.03.2020.Pomoc społeczna pismo UMP do MRPiPS

26.03.2020.Pomoc społeczna pismo UMP do MRPiPS ZAŁĄCZNIK

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor