Z naszych miast

Koronawirus. W Szczecinie handel na targowiskach bez opłat


9 kwietnia 2020

9 kwietnia br. Rada Miasta Szczecin przegłosowała uchwałę zwalniającą z opłat targowych sprzedaż prowadzoną podczas obowiązywania na obszarze Miasta Szczecin stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) zasadnym jest wprowadzenie zmian w Uchwale Nr XIII/295/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Zmiana ma na celu zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów inkasentów zobowiązanych do poboru w imieniu Gminy Miasto Szczecin opłaty targowej od osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dokonujących sprzedaży na terenie Miasta mimo obowiązujących ograniczeń wynikających ze stanu epidemii”- czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Podjęta przez szczecińskich radnych uchwała stanowi akt prawa miejscowego. Dlatego jej wejście w życie wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Jednocześnie radni postanowili, że jej przepisy wejdą w życie już w dniu ogłoszenia, co umożliwia art. 4 ust. 2 ustawy z 20 lipca o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych). Projektodawcy argumentują, że za skróceniem vacatio legis przemawia stan epidemii COVID-19. Jednocześnie wskazują, że skróceniu terminu wejścia w życie uchwały nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor