Ogólne

Kto spłaci zadłużenie samorządowych szpitali?


18 maja 2021

Przedstawiciele Strony Samorządowej KWRiST dopytywali pracowników resortu zdrowia jakie podmioty są zobowiązane do pokrywania straty finansowej samorządowych szpitali.

18 maja 2021 r. mija równe 18 miesięcy od opublikowania w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego, że przepisy ustawy o działalności leczniczej nakazujące jednostkom samorządu terytorialnego finansować zadłużenie szpitali, są niezgodne z ustawą zasadniczą. Zgodnie z sentencją tego wyroku niekonstytucyjne przepisy tracą moc obowiązującą. Na ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dyskutowano skutkach wejścia w życie tego wyroku.

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia KWRiST odbyło się 11 maja 2021 r. Reprezentujący resort zdrowia Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa MZ wskazywał, że wraz z wejściem w życie wyroku TK zniknie obowiązek finansowania przez JST zadłużenia szpitali, dla których są organem tworzącym, nawet jeśli nie pojawią się nowe przepisy.

Przedstawiciele Strony Samorządowej KWRiST dopytywali pracowników resortu zdrowia, czy wraz z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. (sygn. akt K 4/17). nie powstanie luka prawna, a tym samym wątpliwość, jakie podmioty są zobowiązane do pokrywania straty finansowej samorządowych szpitali. Jednak w ocenie resortu zdrowia taka luka, ani wątpliwości nie powstaną. Z udzielonej przez mecenasa Cezarego Pokorskiego reprezentującego MZ straty pokrywać powinny Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

W odpowiedzi na tą informację Jarosław Klimaszewski, Prezydent Bielska-Białej, Współprzewodniczący Zespołu ds. Ochrony Zdrowia KWRiST wystąpił o przedstawienie w/w opinii prawnej na piśmie. Natomiast przedstawiciel Związku Miast Polskich wskazał, że samorządy będą mogły występować do Skarbu Państwa o rekompensatę spłaty długów szpitali.

Przypomnijmy. W wyroku z 20 listopada 2019 r. (sygn. akt K 4/17) Trybunał Konstytucyjny wskazał m.in.: „(…) ciągłe i powszechne narastanie zadłużenia s.p.z.o.z. nie jest jedynie skutkiem nieudolności, braku profesjonalizmu czy należytej staranności po stronie osób zarządzających tymi zakładami i nadzorującymi je, lecz ma także przyczyny obiektywne, zewnętrzne, świadczące o wadach mechanizmu finansowania. W konsekwencji Trybunał uznał, że zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego, będącej organem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto, która jest ekonomicznym skutkiem stosowania przepisów powszechnie obowiązujących wywołujących obligatoryjne skutki finansowe w zakresie kosztu świadczeń opieki zdrowotnej – bez zapewnienia adekwatnego finansowania – jest niezgodne z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 2 Konstytucji.”.