Ogólne

Miasta słusznie odmówiły Poczcie Polskiej dostępu do danych ze spisów wyborców


3 czerwca 2020

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zaprzecza, jakoby przyznał Poczcie Polskiej S.A. prawo do żądania - od wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - wydania danych zawartych w spisach wyborców.

Pismem z 27 kwietnia 2020 r. Gmina Mosina wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. (nr BPRM.480.2.3.2020).

W odpowiedzi na wniosek Burmistrza, Prezes Rady Ministrów wydał decyzję umarzająca postępowanie. W uzasadnieniu tej decyzji stwierdził m.in., iż Poczta Polska występując do Gminy Mosina z żądaniem o udostępnienie danych ze spisu wyborców, bezpodstawnie powołała się na jego decyzję z dnia 16 kwietnia br. i nie była do tego uprawniona.

„Przedmiotowa decyzja Prezesa Rady Ministrów została skierowana wyłącznie do Poczty Polskiej S.A. i wyłącznie na Pocztę Polską S.A. nakładała zadania i obowiązki (...). Przedmiotowa decyzja dotyczy bezsprzecznie działań o charakterze wewnętrznym, jakie powinien powziąć podmiot, do którego została ona skierowana - czyli Poczta Polska S.A. (...) Przedmiotowa decyzja nie uprawniała natomiast Poczty Polskiej S.A. do podejmowania jakichkolwiek działań o charakterze władczym wobec podmiotów zewnętrznych."”- czytamy w uzasadnieniu decyzji Prezesa Rady Ministrów z 27 maja 2020 r. znak BPRM.31.12.53.2020(2).

KW_272786_BPRM_plik1_1 (002)

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor