Ogólne

Najwyższy czas na Pracownicze Plany Kapitałowe


19 marca 2021

Pracodawcy należący do sektora publicznego – w tym do administracji centralnej jak i samorządowej – maja obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021, a umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021. Dotyczy to także miast i ich jednostek organizacyjnych.

Warto w tym miejscu przypomnieć o ważnej zmianie zasad tworzenia PPK w sektorze publicznym. A mianowicie o rezygnacji ze stosowania przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych do umów o zarządzanie PPK ani do umów o prowadzenie PPK, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne.

Oznacza to, że pracodawcy z sektora finansów publicznych nie będą musieli stosować regulacji dotyczących zamówień publicznych przy wprowadzaniu PPK, jeśli szacunkowa wartość zamówienia będzie mniejsza niż 214 000 EUR (913 630 PLN) dla zamówień w instytucjach samorządowych. Dla porównania w jednostkach administracji centralnej obowiązek stosowania procedur zamówieniowych zaczyna się już od kwoty 139 000 EUR (593 433 PLN).

W porozumieniu ze stroną społeczną

Przy wdrażaniu PPK w sektorze publicznym, podobnie jak w sektorze prywatnym, wybór instytucji finansowej powinien nastąpić w porozumieniu z tzw. stroną społeczną, czyli z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u danego pracodawcy, a jeśli takie u niego nie działają, z reprezentacją osób zatrudnionych. Wymóg osiągniecia porozumienia ze stroną społeczną dotyczy też wspólnego wyboru instytucji finansowej dla jednostek organizacyjnych JST.

Wspólnie dla jednostek organizacyjnych miasta

Prezydent miasta (burmistrz, czy wójt), a także zarząd powiatu (województwa samorządowego) może skorzystać z uproszczonego trybu wyboru instytucji finansowej, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK.

Organ wykonawczy może mianowicie dokonać takiego wyboru dla wszystkich takich jednostek organizacyjnych. Zadaniem tych podmiotów będzie już tylko zawarcie umowy z wybraną instytucją finansową.

Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że dokonywany przez prezydenta miasta wybór instytucji finansowej nie jest dokonywany arbitralnie. Ustawodawca zadbał, aby był on dokonywany w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem.

Jednocześnie z przepisów ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wynika, że jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie dotyczące wyboru instytucji finansowej, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa wybiera instytucję finansową, z którą podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie PPK.

Miasta przygotowane

Miasta Unii Metropolii Polskich różnie podchodzą do możliwości wyboru jednej instytucji finansowej dla wszystkich jednostek organizacyjnych.

Przykładowo w Poznaniu od 2 czerwca 2020 r. działa Zespół zadaniowy do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych miasta.

Podobne zespoły zostały powołane przez prezydentów Rzeszowa, czy Bydgoszczy.

Natomiast w Krakowie władze miasta nie zdecydowały się natomiast na wspólny wybór instytucji finansowej. O tym dlaczego mówiła podczas zorganizowanej przez redakcję Gazety Krakowskiej debaty Barbara Skrabacz – Matusik, zastępca dyrektora ds. Personalnych w Wydziale Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa. – Urząd miasta jest dużym pracodawcą. Zatrudniamy 3 tys. osób. Poza tym w Krakowie działa ponad 400 miejskich jednostek organizacyjnych. Trudno nam sobie było wyobrazić konsultacje z tak wieloma organizacjami związkowymi, m.in. w placówkach oświatowych, żłobkach i ośrodkach pomocy społecznej. Dlatego urząd dokonuje tego wyboru oddzielnie i każda z jednostek dokonuje wyboru oddzielnie. W przypadku oświaty zadanie koordynuje wydział edukacji – tłumaczyła Barbara Skrabacz – Matusik.