Aktualności

Nieopłacona pomoc prawna bez opinii KWRiST

Cofnij

20 listopada 2023

Zespół ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli odstąpił od opiniowania dwóch projektów rozporządzeń określających stawki wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych działających z urzędu. Powodem było nieoszacowanie skutków finansowych nowych aktów prawnych dla jednostek samorządu terytorialnego

Zespół ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli spotkał się 14 listopada br. w jego porządku obrad znalazło się siedem projektów aktów normatywnych. Pięć z nich:

  • projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej;<o:p></o:p>
  • projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym;<o:p></o:p>
  • projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego;<o:p></o:p>
  • Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej;<o:p></o:p>
  • projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.<o:p></o:p>

Zespół ds. administracji KWRiST zaopiniował pozytywnie. Projekty te były ponadto opiniowane przez Zespół ds. systemu finansów publicznych (więcej na ten temat piszemy w „Z listopadowego posiedzenia Zespołu ds. finansów KWRiST”).

W przypadku dwóch projektów rozporządzeń przedłożonych przez ministra sprawiedliwości (pierwszy: w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz drugi: w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu) Zespół ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli odstąpił od opiniowania. 

Powodem tego była nie tyle treść merytoryczna projektów, a braki w Ocenie Skutków Regulacji. Resort sprawiedliwości bowiem – szacując skutki finansowe tych rozporządzeń dla jednostek samorządu terytorialnego (przede wszystkim gmin) oparł się na danych z 2017 r., a więc mocno historycznych.

- Uważam, że powinniśmy się powstrzymać od opiniowania obydwu tych projektów do czasu, aż poznamy skutki finansowe przedstawione przez wnioskodawców i będziemy mogli je zweryfikować. Dopiero wówczas będziemy mogli świadomie podjąć decyzję, co z tym projektem robimy dalej – uzasadniał Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy i współprzewodniczący Zespołu ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli. - Jeżeli jakiś przepis nakłada na samorządy konkretny obowiązek i będzie się wiązał z finansami, to po pierwsze powinniśmy mieć oszacowanie jakiego rzędu są to wielkości, a po drugie samorządy oczekują, że dostaną rekompensatę tych finansów, które wynikają z realizacji dodatkowych zadań, bo za dużo już zostało przerzucone na samorządy bez rekompensaty – argumentował prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

W odpowiedzi przedstawiciele resortu sprawiedliwości zadeklarował chęć i gotowość opracowania OSR zgodnie z postulatami strony samorządowej. Zaapelował jednocześnie do przedstawicieli strony samorządowej o pomoc w zebraniu niezbędnych danych, którymi bowiem Ministerstwo Sprawiedliwości ani bezpośrednio podległe mu jednostki nie dysponują. Są to bowiem koszty przede wszystkim wynikające z działalności straży gminnych (miejskich).

Foto: Tim Gouw/Unsplash

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor