Ogólne

Nowelizacja ustawy o czystości w gminach już w Senacie


12 lipca 2021

8 lipca br., Sejm uchwalił nowelizację ustawy o czystości i porządku w gminach. Spośród 44 poprawek posłowie przyjęli 15. Jedna z nich zakłada, że indywidualne rozliczanie opłat za śmieci w budynkach wielolokalowych będzie możliwe pod warunkiem, że to właściciel nieruchomości w uzgodnieniu z gminą zapewni techniczne możliwości identyfikacji odpadów wytwarzanych w poszczególnych lokalach.

Zgodnie z inną przyjętą przez Sejm poprawką, właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. sklepów wielkopowierzchniowych, centrów handlowych, czy, biurowców) będą zobowiązani do wskazania – w oświadczeniu o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – przedsiębiorcy, z którym mają zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych.

8 lipca 2021 r., przed uchwaleniem nowelizacji przez Sejm, jej projekt był przedmiotem prac połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Te zarekomendowały posłom m.in. odrzucenie poprawki umożliwiającej radzie miasta (gminy) zróżnicowania stawki opłat w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, ilości zużytej wody lub liczby mieszkańców.

Posłowie nie poparli także poprawki postulowanej przez przedstawicieli samorządu terytorialnego, która zakładała podniesienie maksymalnej wysokości stawki opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości letniskowych. W projekcie zapisano, że nie może ona przekraczać 10% dochodu rozporządzalnego (ustalanego przez GUS), co obecnie wynosi około 200 zł. Strona samorządowa rekomendowała, aby tą maksymalną stawkę podnieść do 20% tego dochodu, czyli około 400 zł. Samorządowcy argumentowali, że jest to stawka maksymalna, co oznacza, że rada gminy nie mogłaby wprowadzić wyższej. Wskazywali także, że rada gminy uchwalając stawki musi opierać się na skalkulowanych kosztach, które są weryfikowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe. Nie istnieje więc ryzyko, że właściciele nieruchomości letniskowych ponosiliby wygórowane opłaty za śmieci. Zwłaszcza, że stawka maksymalna dotyczy opłaty pobieranej raz do roku. Urealnienie opłat pobieranych od nieruchomości letniskowych ma – w ocenie samorządów – doprowadzić do sytuacji, w której stali mieszkańcy nie będą zmuszeni do „dopłacania” do odbioru odpadów z nieruchomości letniskowych.

Połączone Komisje Sejmu rekomendowały także posłom odrzucenie poprawki zmieniającej zasady „dopłacania” przez gminy do systemu gospodarowania odpadami z innych dochodów budżetowych. Strona Samorządowa rekomendowała Komisjom Sejmu przyjęcie rozwiązania umożliwiającego gminom dopłacanie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z innych dochodów budżetowych tylko w sytuacji, w której w danej gminie system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się, pomimo zastosowania maksymalnych stawek opłat za odbiór odpadów. Jednocześnie połączone Komisje zarekomendowały Sejmowi przyjęcie poprawki, zgodnie z którą rada gminy może podjąć uchwałę o „dopłacaniu” do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi także w celu obniżenia ponoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzeniu tego rozwiązania sprzeciwiała się m.in. Unia Metropolii Polskich argumentując, że takie populistyczne obniżanie opłat za śmieci będzie odbywać się kosztem innych zadań i usług dla mieszkańców realizowanych przez gminy. Posłowie, w trzecim czytaniu, zagłosował zgodnie z rekomendacjami Komisji.

Uchwalona 8 lipca 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została przekazana do Senatu. 9 lipca br. prace nad nim rozpoczęły senackie Komisje Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor