Ogólne

O opłatach za zajęcie pasa drogowego na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST


14 lipca 2021

Obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele telekomunikacyjne co do zasady dotyczy tylko nowo realizowanych inwestycji. Tak wynika z informacji przedstawionej przez rząd Stronie Samorządowej na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST. Jednocześnie rząd zapowiada zmianę przepisów, która ma wykluczyć wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie.

Na temat opłat za zajęcie pasa drogowego Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dyskutował na posiedzeniu 8 lipca 2021 r.

Problem dotyczy art. 40 ustawy z 21 marca 1981 r. o drogach publicznych (dalej: u.d.p.). Przepis ten stanowi, że zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej (ust.1) oraz, że za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata (ust. 3).

Jednocześnie uchwalona 30 sierpnia 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1815) w istotny sposób zmieniła treść art. 40 u.d.p. Po pierwsze postanowiono w niej, że „od linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych umieszczonych w kanalizacji kablowej nie pobiera się opłaty [rocznej za zajęcie pasa drogowego]”. Po drugie nowelizacja ta obniżyła stawki maksymalne opłaty za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przepisy uchwalonej 30 sierpnia 2019 r. nowelizacji obowiązują od 25 października 2019 r.

Jednocześnie ich wejście w życie spowodowało spory interpretacyjne, czy maja one zastosowanie wyłącznie do infrastruktury nowej, powstałej (wybudowanej) po 25 października 2019 r., czy też do infrastruktury telekomunikacyjnej „starej”. Innymi słowy, czy jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane są do uaktualnienia stawek dla tej „starej” infrastruktury.

8 lipca br. na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury Dyrektor Grzegorz Czwordon z Departamentu Telekomunikacji w KPRM, w uzgodnieniu z Januszem Cieszyńskim, Ministrem - Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa przekazal Stronie Samorządowej KWRiST informację, że został przygotowany projekt zmiany w art. 40 ustawy o drogach publicznych – w kierunku niestosowania do opłat z art. 40 ust. 2 i 3, ustalonych przed nowelizacją z 2019 r., nowych wysokości stawek opłaty. Harmonogram prac legislacyjnych zostanie przedstawiony na jednym z najbliższych posiedzeń Zespołu.

– Art. 40 zostanie uzupełniony o przepis szczególny, wyłączający stosowanie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego - do wydanych decyzji administracyjnych w części dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń/obiektów niezwiązanych z zarządzaniem drogami. Zostanie też dodany przepis przejściowy mówiący o tym, że do postępowań wszczętych na podstawie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego i niezakończonych będzie się stosować przepisy zmienianej ustawy – mówił Grzegorz Gawron.

Współprzewodniczącym ze Strony Samorządowej Zespołu ds. Infrastruktury Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego jest przedstawiciel Unii Metropolii Polskich – Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor