Ogólne

Oświadczenie UMP i ZMP - po spotkaniu online Premiera RP z prezydentami miast


14 października 2020

13 października odbyło się spotkanie online Premiera RP z prezydentami miast. Mimo wielu naszych apeli i próśb doszło do niego dopiero po wielu miesiącach, w trakcie których miasta bardzo aktywnie wspomagały działania rządu w walce z COVID-19, prowadząc własne działania oraz ponosząc wysokie koszty ekonomiczne i społeczne, związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii.

Z żalem stwierdzamy, że w dalszym ciągu nie jesteśmy przez rząd traktowani po partnersku, mimo że razem tworzymy administrację publiczną. Nie mamy żadnych informacji co do planów wynikających z rządowej strategii walki z pandemią, o wielu decyzjach dowiadujemy się z konferencji prasowych. W ostatniej chwili przekazuje się nam zalecenia dla szkół, a nawet wprowadza podległość straży miejskich wojewodom.

Dziś również nie usłyszeliśmy żadnych konkretnych informacji – spotkanie w założeniu konsultacyjne nie miało nic wspólnego z konsultacjami. W dalszym ciągu nie wiemy, jakie są zamiary rządu wobec szkół (których prowadzenie jest zadaniem własnym JST). Nie przedstawiono nam do konsultacji żadnych innych propozycji rozwiązań, zamierzeń itp. Nie poznaliśmy nawet ogólnych danych na temat prognozowanego przebiegu pandemii. Bez tego nie możemy zaplanować działań dotyczących funkcjonowania szkół, komunikacji miejskiej, placówek kulturalnych czy sportowych.

Z naszej strony oczekujemy:

  • - zbudowania skutecznej sieci podmiotów leczniczych przygotowanych na zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne związane z walką z COVID-19;
  • - znaczącego zwiększenia skali przeprowadzanych testów na COVID-19, w tym m.in. dla personelu medycznego, mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej, pracowników socjalnych, pracowników szkół, przedszkoli i żłobków, funkcjonariuszy straży miejskiej i innych osób, których charakter pracy wiąże się z kontaktami z dużą liczbą osób;
  • - objęcia szczepieniami przeciwko grypie większych grupy pracowników, szczególnie tych, którzy mają lub mogą mieć kontakt z dużą liczbą osób, co podnosi ryzyko zakażenia COVID-19;
  • - zwiększenia skuteczności kwarantanny;
  • - odblokowania podstawowej opieki zdrowotnej, która jest dziś najsłabszym ogniwem systemu ochrony zdrowia (dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu jest utrudniona, a teleporada stała się jedyną formą kontaktu z lekarzem, choć w zamierzeniach resortu zdrowia miała być wyjątkiem);
  • - zmian w prowadzeniu placówek edukacyjnych, w tym uelastycznienia i zwiększenia uprawnień dyrektorów, aby mogli oni skuteczniej reagować na konkretne sytuacje epidemiczne, zwłaszcza wobec starszych uczniów, których objęcie nauką zdalną nie spowoduje dezorganizacji życia rodzinnego oraz dodatkowych kosztów;
  • - stworzenia efektywnego systemu nauki zdalnej (który w przyszłości mogłyby również stać się częścią normalnego procesu nauczania), a także wprowadzenia korekt w podstawach programowych, których realizacja w obecnym kształcie, w warunkach pandemii nie jest możliwa. Deklarujemy wolę daleko idącej współpracy z rządem w walce z COVID-19, bowiem samorządy terytorialne wielokrotnie dotąd wykazały się dużą odpowiedzialnością i skutecznością w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Tadeusz Truskolaski – Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich

Zygmunt Frankiewicz – Prezes Związku Miast Polskich

Tekst oświadczenia z podpisami

Warszawa, 13 października 2020

Małgorzata Wójcik