Ogólne

Posiedzenie Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji


12 października 2018

8 i 9 października w Krakowie spotkał się Zespół Unii Metropolii Polskich ds. Migracji i Integracji. Tematem przewodnim były wybrane działania organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z „Księgą Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców” – projektem  realizowanym wspólnie przez Fundację Zustricz, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie, Instytut Allerhanda, Fundację Dialog – Pheniben oraz Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Uwagę skoncentrowano na wynikach badania ankietowego nt. jakości współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz mniejszości, a lokalnymi i krajowymi władzami.

 

Członkowie Zespołu mieli też okazję do zapoznania się z wynikami innych badań ankietowych, przeprowadzonych w sierpniu 2018 r. przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM). Pierwsze z nich dotyczyło poczucia bezpieczeństwa wśród migrantów pracujących w Polsce. Wzięło w niej udział 592 respondentów z ponad 59 krajów. Drugie dotyczyło trudności w zatrudnianiu migrantów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy.

Ankieta została przeprowadzona wśród 124 firm z różnych branż w Polsce. Wynika z niej, że 93 proc. pracodawców jest zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców na okres powyżej 9 miesięcy. 83 proc. badanych uskarża się na problemy proceduralne z zatrudnianiem cudzoziemców. Według pracodawców wyzwaniem wciąż jest także nieznajomość języka polskiego wśród cudzoziemców oraz brak systemowych działań wspierających integrację.

Pani Anna Rostocka - dyrektor Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Warszawie przybliżyła założenia Global Compact for Migration (Światowy Pakt NZ ws. Migracji). Jest to pierwszy międzynarodowy dokument dotyczący obchodzenia się z globalnymi ruchami migracyjnymi, który ma stworzyć nowe perspektywy legalnej migracji. Według przedstawicieli ONZ celem paktu jest współpraca międzynarodowa umożliwiająca bezpieczną i uregulowaną migrację, z uwzględnieniem suwerenności poszczególnych państw. Dokument, którego treść uzgodniły w lipcu 2018 r. 192 państwa ma zostać oficjalnie podpisany na międzynarodowym szczycie w Maroku 11 grudnia.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor