Aktualności

Prace Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w lipcu


27 lipca 2022

Zespół ds. międzynarodowych dyskutował o realizowanej przez Państwo polityce migracyjnej. Zespół ds. ustrojowych - na temat zmiany granic gmin i miast oraz o powołaniu w poczet miast nowych miejscowości. Natomiast na Zespole ds. finansów publicznych pojawiła się szansa na dodatkowe środki dla JST na koniec 2022 r.

Taką informacją podzielił się ze stroną samorządową Zespołu ds. systemu finansów publicznych KWRiST Sebastian Skuza, wiceminister finansów, który w punkcie poświęconym omawianiu spraw różnych stwierdził, że - być może - wzorem roku ubiegłego na koniec 2022 r. pojawią się dla samorządów dodatkowe środki finansowe. Przypomnijmy, że w 2021 r. JST otrzymały z budżetu państwa dodatkowe 8 mld zł. Obradujący 18 lipca br. Zespół zajmował się projektami dwóch ustaw (ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw). Zespół wstrzymał się z wydaniem opinii na ich temat, ponieważ w toku dyskusji okazało się, że nie są to jeszcze ostateczne wersje projektów, które nadal są w uzgodnieniach resortowych. Ponieważ KWRiST opiniuje ostateczne wersje projektów ustaw i rozporządzeń (czyli w wersji przekazywanej Komitetowi Stałemu Rady Ministrów) postanowiono, że opinie na ich temat zostaną wydane w stosownym czasie.

Migranci w Polsce to nie tylko Ukrainki i Ukraińcy

Polityka migracyjna Państwa była dyskutowana podczas posiedzenia Zespołu ds. międzynarodowych, Unii Europejskiej i polityki regionalnej, które odbyło się 12 lipca br. Omawiano m.in. sytuację obywateli państw trzecich, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, a przybywają z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r. Od początku agresji Rosji na Ukrainę z terytorium tego państwa do Polski przybywają m.in. obywatele Białorusi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło, że od sierpnia br. takim obywatelom Białorusi będą wydawane specjalne wizy humanitarne. W trakcie dyskusji poruszono także temat nielegalnych imigrantów (np. z Afganistanu) przybywających na teren Polski przez granicę z Białorusią. Rząd zapewniał, że wszystkim takim uchodźcom jest zapewniana pomoc. Jedną z form takiej pomocy jest pomoc w zakresie żywienia. Program w tym zakresie realizuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczając na ten cel kwotę 525 mln euro.

15 nowych miast

13 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespół ds. ustroju samorządu, obszarów miejskich i metropolitalnych KWRiST, na którym omawiano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Z załączonego do projektu rozporządzenia możemy się dowiedzieć, że w 2022 r. do ministra właściwego do spraw administracji publicznej wpłynęły 33 wnioski organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego stopnia gminnego, dotyczące ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Wniosków, które dotyczyły nadania praw miejskich miejscowościom było w sumie 19, z czego 15 zostało Radzie Ministrów rekomendowanych do pozytywnego rozpatrzenia.

Zgodnie z § 3 projektu z dniem 1 stycznia 2023 r. prawa miejskie mają uzyskać następujące miejscowości:

 • Miękinia – w gminie Miękinia, w powiecie średzkim, w województwie dolnośląskim;
 • Jeżów – w gminie Jeżów, w powiecie brzezińskim, w województwie łódzkim;
 • Dąbrowice – w gminie Dąbrowice, w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim;
 • Rozprza – w gminie Rozprza, w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim;
 • Ujazd – w gminie Ujazd, w powiecie tomaszowskim, w województwie łódzkim;
 • Książ Wielki – w gminie Książ Wielki, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim;
 • Czarny Dunajec – w gminie Czarny Dunajec, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim;
 • Latowicz – w gminie Latowicz, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;
 • Bodzanów – w gminie Bodzanów, w powiecie płockim, w województwie mazowieckim;
 • Jastrząb – w gminie Jastrząb, w powiecie szydłowieckim, w województwie mazowieckim;
 • Jadów – w gminie Jadów, w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim;
 • Włodowice – w gminie Włodowice, w powiecie zawierciańskim, w województwie śląskim;
 • Łopuszno – w gminie Łopuszno, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim;
 • Piekoszów – w gminie Piekoszów, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim;
 • Miasteczko Krajeńskie – w gminie Miasteczko Krajeńskie, w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim.

Co z reformą planowania przestrzennego

Zanim Zespół ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu KWRiST przystąpił do realizacji porządku obrad zwołanego na 14 lipca br. posiedzenia, strona samorządowa zwróciła uwagę, że – po raz kolejny – zdjęty został (na wniosek strony rządowej) punkt dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369). W toku dyskusji przedstawiciele strony rządowej zasugerowali, aby Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpiła do resortu rozwoju (odpowiedzialnego za projekt) o udzielenie bieżącej informacji na temat harmonogramu prac legislacyjnych nad projektem. Jak bowiem poinformował przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych ale aktualnie brak jest informacji na jakim etapie się znajduje. Z kolei Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej KWRiST zaproponował, aby projektowi nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poświęcić odrębne, specjalnie w tym celu zorganizowane posiedzenie Zespołu ds. infrastruktury KWRiST.

Tomasz Fijołek