Przepisy dotyczące zgłoszenia kupna (sprzedaży) auta zostaną doprecyzowane


18 sierpnia 2021

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada doprecyzowanie przepisów dotyczących zgłaszania zbycia/nabycia pojazdu. Właściwym ma być prezydent miasta (starosta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zgłaszającego. Zmiana, która zgodnie z zapowiedzią resortu zostanie wprowadzona do Prawa o ruchu drogowym przy pierwszej, większej nowelizacji tej ustawy, jest efektem działalności Unii Metropolii Polskich.

O potrzebie zmiany art. 78 ustawy Prawo o ruchu drogowym dyskutowano podczas posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie odbyło się 12 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z obowiązującą treścią art. 78 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Jednocześnie ani w/w przepis ani też inne przepisy ustawy nie precyzują, jak należy ustalić właściwość organu (prezydenta miasta, starosty). Czy według miejsca zamieszkania zgłaszającego, czy też według rejestracji pojazdu.

Unia Metropolii Polskich zwróciła uwagę, że przepis art. 78 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym budzi wątpliwości interpretacyjne. Wynikają one ze zmiany linii orzeczniczej przez sądy administracyjne, które - w ostatnim czasie - zaczęły orzekać, że właściwość organu należy ustalać według rejestracji pojazdu. Tak np. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 8 czerwca 2021 r., sygn. akt II GW 25/21). Czytamy w nim, że skoro obowiązek właściciela zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu jednoznacznie dotyczy pojazdów zarejestrowanych, a przepisy dotyczące czasowego wycofaniu pojazdu z ruchu (art. 78a ust 7 Prawa o ruchu drogowym) czy wyrejestrowania pojazdu (art. 79 Prawa o ruchu drogowym) wskazują wprost, że organem właściwym w tych sprawach jest organ miejsca ostatniej rejestracji pojazdu, to przyjąć należy, że także sprawy związane z informowaniem o zbyciu/nabyciu pojazdu leżą także w gestii organu rejestracji. - Za takim określeniem właściwości miejscowej organu przemowie logiko wskazanych regulacji i względy praktyczne – podkreślił NSA. Podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez NSA także w postanowieniach:

  • z 27 maja 2021 r., sygn. akt II GW 19/21 oraz II GW 11/21;
  • z 8 czerwca 2021 r., sygn. akt II GW 22/21 oraz sygn. akt II GW 23/21.

W skierowanym do Ministra Infrastruktury piśmie z 19 lipca 2021 r. Unia Metropolii Polskich argumentowała, że „(…) do początku 2021 roku linia orzecznicza NSA wskazywała, że właściwym do przyjęcia zgłoszenia zbycia pojazdu jest prezydent miasta (starosta) właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy. Takie uregulowanie było korzystne i czytelne dla obywatela.”.

Na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury (…) KWRiST przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury zgodził się, że właściwość miejscowa w sprawach dotyczących zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu powinna być ustalana według miejsca zamieszkania wnioskodawcy: „(…) zastosowanie przy określeniu właściwości miejscowej mają przepisy ogólne wynikające z art. 21 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).”.

Przypomnijmy, że przepis art. 21 w § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się w innych sprawach – według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju - według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu - według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju. Z kolei zgodnie z art. 21 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w § 1, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca - do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury poinformował ponadto, że MI także widzi potrzebę doprecyzowania zapisu art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym tak, by obywatele zgłaszali nabycie/zbycie pojazdu w swoim miejscu zamieszkania. Jednocześnie dodał, że przepis ten zostanie doprecyzowany przy okazji większej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.