Ogólne

Raport na temat centrów usług wspólnych


12 lipca 2019

27 i 28 czerwca w Lublinie odbyło się posiedzenie Zespołu UMP ds. Centrów Usług Wspólnych. Rok wcześniej Komisja UMP ds. Edukacji wyraziła potrzebę organizacji cyklicznych spotkań kadry kierowniczej świeżo utworzonych w naszych miastach centrów usług wspólnych, w celu wymiany doświadczeń nt. funkcjonowania scentralizowanej obsługi finansowej, organizacyjnej i administracyjnej szkół i placówek w miastach UMP.

Przypomnijmy, samorządowe centra usług wspólnych (CUW) to jednostki organizacyjne powołane na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw, która weszła w życie

1 stycznia 2016 roku. Najczęściej powoływane są do obsługi finansowo-księgowej, sprawozdawczości, rozliczeń płac i centralizacji podatku VAT jednostek oświatowych.

Podczas spotkania w Lublinie omówiliśmy wyniki raportu pt. „Samorządowe Centra Usług Wspólnych. Analiza funkcjonowania i ocena efektywności świadczonych usług”, opracowanego przez zespół w składzie: dr Paweł Modrzyński, dr Robert Gawłowski, dr Joanna Modrzyńska. Raport powstał w styczniu 2019 r. w wyniku badań zrealizowanych w 10 z 12 miast zrzeszonych w UMP tj.: w Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Rzeszowie.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor