Ogólne

Rzeszów rośnie, miast przybywa


16 lipca 2021

Bolimów; Cegłów; Iwańska; Izbica; Jedlnia – Letnisko; Kaczory; Lutomiersk; Nowe Miasto; Olsztyn oraz Pruszcz to miejscowości, które od 1 stycznia przyszłego roku mają stać się miastami. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, który trafił właśnie do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wszelkie zmiany w zakresie podziału terytorialnego państwa na szczeblu gminnym (tworzenie, łączenie, dzielenie i znoszenie gmin oraz ustalanie ich granic, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalanie jego granic oraz ustalanie i zmienianie nazw gmin oraz siedzib ich władz) następują w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Rozporządzenie to wydane może być z inicjatywy Rady Ministrów, a także jak stanowi treść art. 4 ust. 2 ww. ustawy na wniosek zainteresowanej rady gminy.

Rzeszów poszerza granice

Projekt przewiduje także powiększenie obszaru Rzeszowa części Sołectwa Racławówka, które obecnie jest częścią gminy Boguchwała. Jak czytamy w uzasadnieniu część Sołectwa Racławówka (licząca 436 mieszkańców oraz 164 ha powierzchni), która ma zostać do Rzeszowa włączona jest powiązana z miastem infrastrukturą techniczną. M.in. korzysta z rzeszowskiej sieci wodociągowej, ścieki z sołectwa trafiają do rzeszowskiej oczyszczalni ścieków. Sołectwo obsługiwane jest również przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie (linia nr 28). Ponadto „wnioskowana do przyłączenia część sołectwa Racławówka oddzielona jest od pozostałej części sołectwa drogą ekspresową dwujezdniową S19 z węzłem Rzeszów-Południe, a od północy przylega do sołectwa Kielanówka (gmina Boguchwała). Zabudowa ukształtowana jest wzdłuż ciągów komunikacyjnych stanowiących przedłużenie dróg miejskich.” Czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

Do głównych funkcji rozwojowych, które Rzeszów zamierza realizować na terenie Sołectwa Racławówka po jego przyłączeniu do miasta, należy zagospodarowanie terenów inwestycyjnych położonych w otoczeniu drogi S19 i obwodnicy południowej na cele usług komercyjnych, logistyki lub przemysłu, budowa nowych ulic miejskich z pełnym wyposażeniem, zabezpieczenie przebiegu ulicy klasy głównej prowadzącej od ul. Podkarpackiej na Osiedlu Zwięczyca do ul. Ludwika Chmury w Strefie Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko oraz powiększenie zasobu terenów Rzeszowa pod budownictwo mieszkaniowe o zróżnicowanej intensywności.

Nowe miasta

Projekt rozporządzenia przewiduje, że 1 stycznia 2022 r. na mapie Polski pojawi się 10 nowych miast. Są to:

 • Bolimów – w gminie Bolimów, w powiecie skierniewickim, w województwie łódzkim;
 • Cegłów – w gminie Cegłów, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;
 • Iwaniska – w gminie Iwaniska, w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim;
 • Izbica – w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim;
 • Jedlnia-Letnisko – w gminie Jedlnia-Letnisko, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim;
 • Kaczory – w gminie Kaczory, w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim;
 • Lutomiersk – w gminie Lutomiersk, w powiecie pabianickim, w województwie łódzkim;
 • Nowe Miasto – w gminie Nowe Miasto, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim,
 • Olsztyn – w gminie Olsztyn, w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim;
 • Pruszcz – w gminie Pruszcz, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim.

Oznacza to, że liczba miast w naszym kraju wzrośnie do 964.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (na dzień 1 stycznia 2020 r.) w Polsce mieliśmy:

 • 1 miasto powyżej 1 000 000: Warszawa
 • 4 miasta od 500 000 do 999 999: Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań
 • 6 miast od 250 000 do 499 999: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice
 • 26 miast od 100 000 do 249 999: Gdynia, Częstochowa, Radom, Toruń, Sosnowiec, Rzeszów, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom, Zielona Góra, Rybnik, Ruda Śląska, Opole, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Płock, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin
 • 45 miast od 50 000 do 99 999 (największe w tym przedziale to Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk)
 • 94 miasta od 25 000 do 49 999
 • 221 miast od 10 000 do 24 999
 • 186 miast od 5 000 do 9 999
 • 217 miast od 2 500 do 4 999
 • 135 miast od 1 000 do 2 499
 • 8 miast poniżej 1 000.

Sześćdziesiąt sześć miast w Polsce to miasta na prawach powiatu. Miasto na prawach powiatu jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta. Wszystkie 12 miast należących do Unii Metropolii Polskich zalicza się do miast na prawach powiatu.

Koszty po stronie samorządów

Jak wynika z dołączonej do projektu rozporządzenia Rady Ministrów Oceny Skutków Regulacji koszty wszystkich przewidzianych w jego treści zmian, które poniosą jednostki samorządu terytorialnego są szacowane na kwotę ok. 1 411 772 zł. Wynikają one m.in. z prac ewidencyjnych obejmujących wnioskowane do zmiany tereny, w tym również znajdujące się tam drogi publiczne, a także ze zmianą szyldów, pieczątek i tablic. Dodatkowe wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane będą z koniecznością dokonania aktualizacji prowadzonych przez nie rejestrów i ewidencji w zakresie zmian w identyfikatorach terytorialnych. Źródło finansowania tych wydatków pozostaje w dyspozycji zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto, podmioty prowadzące rejestry i ewidencje wykorzystujące identyfikatory terytorialne (m.in. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), mogą ponieść koszty w związku z implementacją zaktualizowanego katalogu kodów terytorialnych.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor