Ogólne

SONDA UMP: jak miasta organizują odbiór odpadów z cmentarzy


20 maja 2020

Urząd Miejski w Białymstoku, w ramach wymiany doświadczeń prowadzonych na naszej stronie internetowej, zwrócił się z prośbą o udział miast UMP w sondzie nt. odpadów z cmentarzy.

Zadaliśmy w tej sprawie cztery pytania (poniżej przedstawiamy odpowiedzi miast UMP):

 • Czy w Państwa mieście cmentarze objęte są gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, czy też odpady z cmentarzy są przekazywane na zasadach komercyjnych?
 • Jakie są stawki opłat za odpady odbierane z cmentarzy? Ewentualnie, o ile jesteście Państwo w posiadaniu takich danych - jakie są stawki opłat "komercyjnych"?
 • Czy w Państwa regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminie określone są wskaźniki wytwarzania odpadów z terenu cmentarzy? Jeśli tak - prośba o ich podanie.
 • Jakie są Państwa doświadczenia, opinie w zakresie współpracy z zarządcami cmentarzami miejskimi, parafialnymi?

Odpowiedzi miast UMP:

BIAŁYSTOK

Janusz Bobik, Departament Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Białystok: W Białymstoku cmentarze są poza gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a odbiór odpadów odbywa się na zasadzie indywidualnych umów  między zarządcami cmentarzy a firmami wywozowymi.

SZCZECIN

Paweł Adamczyk, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Szczecin:

Od stycznia 2016 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Miasto Szczecin objęła cmentarze komunalne.  Odbiór odpadów z cmentarzy odbywa się na podstawie umów zawartych z Wykonawcami, zgodnie z harmonogramem. W okresie od 19 października do 15 listopada każdego roku dodatkowo na teren cmentarzy, Wykonawca podstawia na wskazane miejsce kontenery o pojemności 12m³ ze względu na zwiększoną ilość odpadów we wskazanym wcześniej terminie. W tym też okresie zwiększona jest częstotliwość na Cmentarzu Centralnym do odbiorów 2x dziennie. W roku 2019 z terenu cmentarzy odebrano 4029,94 Mg odpadów o kodzie 200203.

Najwięcej odpadów tej frakcji zbieranych jest z terenu Cmentarza Centralnego zlokalizowanym na terenie sektora II, który jest największym cmentarzem w Polsce i trzecim co do wielkości cmentarzem Europy. Na terenie sektora III nie ma zlokalizowanej żadnej nekropolii, natomiast w sektorze I jest jeden cmentarz, dla którego W 1971 Sanepid wydał decyzję zabraniającą dokonywania kolejnych pochówków. Na terenie sektora IV obsługiwane są cztery nekropolie w dzielnicach : Zdroje, Dąbie, Wielgowo, Płonia.

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w poszczególnych sektorach kształtują się następująco:

 • Sektor I – 668,52 zł brutto za 1Mg
 • Sektor II – 548,97 zł brutto za 1Mg
 • Sektor IV – 548,97 zł brutto za 1Mg

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin nie określa wskaźników wytwarzania odpadów z terenu cmentarzy

Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Szczecin sprawuje Zakład Usług Komunalnych – jednostka budżetowa Miasta. Dotychczasowa współpraca w zakresie utrzymania czystości i gospodarki odpadami z Zakładem Usług Komunalnych przebiegała bez zakłóceń. Liczba pojemników i ich lokalizacja na cmentarzach jest uzgadniana bezpośrednio z zarządcą cmentarzy. W razie wystąpienia potrzeby podstawiane są na wniosek ZUK kontenery na bioodpady o poj. od 5 m3 do 12 m3.

GDAŃSK

Olga Goitowska, Z-Ca Dyrektora Wydziału-Kierownik Referatu Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Gdańska:

Odpady z cmentarzy nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami - systemem objęte są tylko te odpady, które wytwarzane są przez pracowników obsługi cmentarza (firma pełniąca rolę administratora cmentarza zobowiązana była złożyć stosowną deklaracje i zawrzeć umowę).

Stawki wynikające z cennika Zakłady Utylizacyjnego: KOD- 200201, 200202, 200203

Na podstawie umowy zawartej z GZDiZ (na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych) administrator cmentarzy komunalnych zobowiązany jest do realizacji usługi oczyszczania terenu cmentarzy oraz wywozu nieczystości z terenu cmentarzy. Usługa ta jest realizowana zgodnie z warunkami określonymi w przetargu (i umowie) przez zamawiającego (GZDiZ) oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w gminie.

KATOWICE

Grzegorz Mazurkiewicz, Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Katowice:

Katowice nie obejmowały systemem nieruchomości niezamieszkałych - odpady z cmentarzy odbierane są na zasadach komercyjnych. Stawki ustalane są indywidualnie, często poza standardowym cennikiem. Mamy w Regulaminie taki wskaźnik. Obecnie wynosi:"12) dla cmentarzy - nie mniej niż 5 litrów na dziesięć grobów, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Wielkanocnych i Bożego Narodzenia nie mniej niż 10 litrów na dziesięć grobów." Nie obsługujemy tych podmiotów.

KRAKÓW

Aneta Dorosz, Kierownik Działu Organizacji i Kontroli, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie:

Cmentarze komunalne oraz wyznaniowe objęte są w całości zintegrowanym gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  i zobowiązane do złożenia deklaracji oraz ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki opłaty wynikają ze stawek określonych w uchwale Rady Miasta Krakowa tj. za pojemnik o określonej pojemności (pojemnik 1100l - 65 zł opłata za selektywna zbiórkę, 97 zł za brak segregacji)

W załączniku do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Kraków określono średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych,  w tym przez cmentarze w wymiarze  0,001 m3/m2/tydzień .

Na przestrzeni kilku lat funkcjonowania systemu sprawy związane z deklaracjami (a co z tym idzie z wysokością opłat) w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych zostały uregulowane i opłaty wnoszone są systematycznie. W zakresie odbioru odpadów, ich częstotliwość również została dopracowana, a w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na odbiór operator realizuje swoje zadania, przy czym następuje korekta deklaracji.

LUBLIN

Ewa Oziemczuk, Referat ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale  Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Lublin:

Cmentarze nie są objęte gminnym systemem. Odbiór odpadów z cmentarzy odbywa się na zasadach komercyjnych. Odbiór odpadów na cmentarzach komunalnych odbywa się na podstawie przetargu organizowanego przez LPGK Sp. z o.o. W 2019 r. ryczałt miesięczny wynosi 43 000,00 PLN netto miesięcznie. Średnia miesięczna ilości odpadów ok. 60 Mg. Cen komercyjnych nie znamy. W regulaminie utrzymania czystości i porządku nie określono wskaźników wytwarzania odpadów z terenów cmentarzy. Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością administruje cmentarzami komunalnymi na przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przy ul. Białej w Lublinie.

ŁÓDŹ

Ewa Jasińska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Łódź:

Cmentarze nie są objęte gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych. Zarządcy cmentarzy zawierają indywidualne umowy na odbiór odpadów. Nie ma zapisów dot. cmentarzy w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

Według naszej wiedzy nie ma problemów w odbiorze odpadów z łódzkich nekropolii. Z cmentarzy komunalnych odpady odbiera Spółka Miejska MPO-Łódź, natomiast z cmentarzy wyznaniowych - jednostka gospodarcza Archidiecezji.

WROCŁAW

Bartosz Małysa, Prezes Zarządu Ekosystem Sp. z o.o we Wrocławiu:

Za gospodarkę odpadami na Wrocławskich cmentarzach odpowiada Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

UCHWAŁA NR XXVIII/567/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia:

(...) Rozdział 3. Rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych, wymagania dotyczące ich minimalnej pojemności oraz rozmieszczenia i utrzymywania

 • 9. 1. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3 , za wyjątkiem koszy ulicznych, których pojemność nie powinna być mniejsza niż 0,03 m3 .
 1. Minimalną łączną pojemność pojemników oblicza się przyjmując, że powinna ona odpowiadać sumarycznej objętości wszystkich odpadów komunalnych wynoszącej w przypadku:

2) nieruchomości, na której świadczona jest praca – 15 l na pracownika oraz dodatkowo w przypadku:

 1. i) cmentarza – 3 l na miejsce grzebalne,

(...)

Nie otrzymujemy deklaracji od cmentarzy miejskich i parafialnych

RZESZÓW

Marcin Miąsik, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Rzeszowa:

W Rzeszowie cmentarze komunalne, jak i parafialne, są poza gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Odbiór odpadów z cmentarzy parafialnych odbywa się  na zasadzie indywidualnych umów zawartych między zarządcami cmentarzy a firmami wywozowymi.

W przypadku cmentarzy komunalnych odbiór odpadów odbywa się w ramach realizacji umowy pomiędzy gminą a firmą wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego – Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o.

W ramach umowy MPGK-Rzeszów Sp.z o.o. realizuje zadania związane z:

 • utrzymaniem cmentarzy ( m.in. zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie alejek, prowadzenie zbiórki odpadów z pojemników na odpady stałe, zimowe utrzymanie alejek, koszenie i pielenie chwastów, wycinka drzew i krzewów.)
 • administrowaniem cmentarzy ( w tym m.in. prowadzenie ksiąg cmentarnych, pobieranie w imieniu i na rzecz  Gminy Miasto Rzeszów opłat cmentarnych, udostępnianie miejsc pod grób, udostępnianie urządzeń cmentarnych itp. )

Z uwagi na fakt, że rozliczanie powyższych robót odbywa się ryczałtowo, nie ma możliwości podania stawek opłat za odpady odbierane z cmentarzy.

Do końca 2019 r. cmentarze parafialne były objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów normatyw przy uwzględnieniu średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych dla cmentarzy parafialnych wynosił co najmniej 1 pojemnik 700 litrów przyjmując 2,3 m3 na 1 ha powierzchni tygodniowo.

BYDGOSZCZ

Krzysztof Zająkała, p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, Urząd Miasta Bydgoszczy: W Bydgoszczy cmentarze nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a odpady z cmentarzy są przekazywane na zasadach  komercyjnych. Miasto nie ustalało stawki opłat za odpady odbierane z cmentarzy. Stawki ustalane są komercyjnie pomiędzy zarządcą cmentarza a podmiotem odbierającym odpady z cmentarzy.W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy nie określano wskaźników wytwarzania odpadów z cmentarzy.Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi nie ma doświadczeń oraz nie dysponuje opiniami w zakresie współpracy z zarządcami cmentarzy miejskich, parafialnych. 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor