Ogólne

SONDA UMP. Jak miasta realizują zadanie pieczy zastępczej w czasie epidemii


24 kwietnia 2020

Unia Metropolii Polskich postanowiła sprawdzić, jak w czasie epidemii COVID-19 miasta realizują zadania związane z pieczą zastępczą, w szczególności jakie zostały wypracowane procedury postępowania z z dziećmi, które są odbierane z domów, które były w kwarantannie?

BIAŁYSTOK

Dzieci z interwencji będą przyjmowane do tych placówek tak jak do tej pory z zachowaniem zasad sanitarnych. Placówki nie dysponują miejscem, w którym dziecko mogłoby przejść kwarantannę. Jeśli pojawi się taka sytuacja niezwłocznie nawiążą kontakt z Sanepidem.

W placówkach POW im. dr I. Białówny, POW „Radość”, POW „Nadzieja” została wprowadzona Procedura przyjmowania dziecka z interwencji w okresie pandemii koronawirusa. Procedura zakłada:

  • konieczność zebrania jak największej liczby informacji o sytuacji dziecka od służb przywożących dziecko do placówki,
  • konieczność przebadania dziecka przed przywiezieniem do placówki – czy dziecko nie ma infekcji dróg oddechowych, czy nie gorączkuje,
  • przy przyjmowaniu dziecka pracownik placówki powinien mieć na sobie maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe,
  • dziecko należy wykąpać, a ubranie uprać,
  • w miarę możliwości dziecko należy na 24 godziny odizolować od reszty dzieci i obserwować czy nie ma infekcji mierząc temperaturę ciała,
  • poinformować lekarza placówki o przyjęciu dziecka i wykonywać jego instrukcje,
  • przy dziecku przez 24 godziny od przyjęcia przebywać w maseczce i rękawiczkach.

Dzieci od 13 marca 2020 r. nie opuszczają terenu placówek, nikt ich nie odwiedza. W związku z tym, że nie ma możliwości sprawdzenia czy przywożone do placówek dzieci z interwencji nie miały kontaktu z osobami zarażonymi koronawirusem lub czy same nie są jego nosicielami, wskazane byłoby wyznaczenie jednej z placówek funkcjonujących na terenie miasta Białegostoku do przyjmowania takich dzieci oraz do przewożenia tam dzieci, które uciekły z placówek. Odpowiednie wyposażenie takiej interwencyjnej placówki i przygotowanie jej do kwarantanny pozwoli uniknąć ewentualnego zakażenia dzieci pozostających aktualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta. Niezbędnym wydaje się też wykonywanie testów na obecność koronawirusa w organizmie przed przyjęciem dziecka do placówki.

BYDGOSZCZ

Na chwile obecną nie odnotowaliśmy przypadku odebrania dziecka z rodzin, która była objęta kwarnatanną. Dysponujemy miejscem przeznaczonym do pobytu dzieci z interwencji, które po 14 dniowej obserwacji  – jako zdrowe będą przekazywane do placówek opiekuńczych, rodzin zastępczych.

GDAŃSK

Każde dziecko umieszczane interwencyjnie w pieczy zastępczej weryfikowane jest przez policję pod kątem obejmowania środowiska rodzinnego kwarantanną (tzn. rodzice/ opiekunowie przebywający w kwarantannie bądź adres „odbioru” dziecka jako wskazane do odbywania kwarantanny) oraz pod kątem zdrowotnym przez wypełnienie ankiety na okoliczność występowania ewentualnych objawów zakażenia.

Nie mieliśmy jeszcze przypadku zabezpieczania dziecka w trakcie odbywanej kwarantanny – tutaj planujemy jak najszybsze przeprowadzenie testu, w oczekiwaniu na wynik dziecko przebywać będzie w wydzielonej części pogotowia opiekuńczego (osobne wejście, odrębne sanitariaty), stanowiącej izolację bez możliwości kontaktu z pozostałymi wychowankami i wychowawcami pod opieką opiekuna placówki (ze specjalnym wynagrodzeniem), przeznaczamy na to dodatkowe środki finansowe.

Zgłosiliśmy wojewodzie propozycję czasowego przeniesienia dzieci z dwóch nie w pełni obłożonych placówek pieczy do jednej (nie przekraczałaby ona łącznie 14 dzieci) i czasowe przeznaczenie tej chwilowo „zwolnionej” placówki na miejsce pobytu quasi kwarantannowego dla dzieci powracających z ucieczek, urlopowanych z MOWów/ MOSów czy co dopiero skierowanych do pieczy, jednak nie uzyskaliśmy zgody wojewody na takie rozwiązanie.

Skierowaliśmy (również do Wojewody) pismo w sprawie określenia procedur postępowania w sytuacji konieczności przyjęcia do placówki dziecka z kwarantanny – otrzymaliśmy odpowiedź, że mamy je opracować sami. Zwróciliśmy się do Sanepidu – czekamy na odpowiedź.

KATOWICE

W kwestii umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego lub socjalizacyjnego brak rozwiązań systemowych, każda sprawa realizowana jest indywidualnie. W sytuacji kiedy pilność zabezpieczenia dzieci w pieczy zastępczej przewyższa zalecenia instytucji rządowych dotyczące zapobiegania i zwalczania koronowirusa COVID-19, podejmowane są działania w celu umieszczenia dziecka w placówce, w tym w szczególności angażowany jest kurator w kwestii doprowadzenia, podejmowane są próby kontaktu z sanepidem, przychodniami zdrowia, które mogą potwierdzić stan zdrowia dziecka, jeśli jest możliwość wzywane jest pogotowie ratunkowe na miejsce interwencji, a po przyjęciu dziecka ogranicza się kontakt z pozostałymi dziećmi

POZNAŃ

Skierowaliśmy pismo do Wojewody w celu ustalenia procedur na takie sytuacje.

Placówki wdrążają różne procedury,  w niektórych przypadkach są wykonywane testy w innych dzieci przebywają w pokojach przeznaczonych na kwarantannę profilaktyczną przez 14 dni.

Nie mięliśmy przypadku odebrania dziecka z domu w którym była zalecona kwarantanna

WARSZAWA

Od dnia 12.03.2020r. do warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zostało przyjętych 19 małoletnich wymagających zapewnienia im natychmiastowej opieki. We współpracy z Dyrektorami trzech Zespołów do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działających na terenie m.st. Warszawy Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wypracowało ścieżkę postępowania, zgodnie z którą każde dziecko wymagające objęcia natychmiastową opieką poza dziećmi najmłodszymi jest przyjmowane do placówki interwencyjnej. Aktualnie na terenie Warszawy funkcjonują 3 takie placówki, jedna dla dziewcząt (Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 w Warszawie), jedna dla chłopców (Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 w Warszawie), jedna dla dzieci młodszych i rodzeństw (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”). Dwie pierwsze dysponują miejscami wyizolowanymi przeznaczonymi dla dzieci podejrzanych o występowanie zakażenia COVID-19, powracających po ucieczkach oraz nowoprzyjętych. Żadne z dzieci przyjętych w ostatnim miesiącu do placówki nie przebywało na kwarantannie.

Dzieci małe zgodnie z przyjętą procedurą są obejmowane opieką w placówce socjalizacyjnej w wyizolowanym pomieszczeniu, a następnie po wykonaniu testu na zakażenie COVID-19 w przypadku, gdy będzie on negatywny, przekazywane pod opiekę rodziny zastępczej.

Ponadto w przypadku długiej hospitalizacji dziecka małego przed wypisaniem go ze szpitala WCPR prosi lekarza prowadzącego o wykonanie dziecku testu, co w sytuacji gdy jest negatywny umożliwia umieszczenie go w jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej.

W obydwu Pogotowiach Opiekuńczych na listę wpisanych jest więcej dzieci niż faktycznie przebywa w placówkach. Po przyjęciu każdego dziecka ponad obowiązujących w placówce limit miejsc Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy występuje do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na umieszczenia kolejnego dziecka. Ponadto poza miejscami wyizolowanymi w Pogotowiach Opiekuńczych Warszawa w przypadku ich zapełnienia Dyrektorzy Zespołów w porozumieniu z WCPR przygotowali dodatkowe pomieszczenia w placówkach socjalizacyjnych do wykorzystania gdyby zaszła taka potrzeba.

Jednocześnie pomimo przyjętych wytycznych sytuacja każdego dziecka jest rozpatrywana indywidualnie, tak aby móc dobrze zatroszczyć się o dziecko wymagające opieki nie narażając innych dzieci czy opiekunów na niebezpieczeństwo.

WROCŁAW

Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu interwencyjnego we Wrocławiu nadal dysponują wolnymi miejscami. Obecnie jedynie 2 placówki typu interwencyjnego przekroczyły limity wyznaczone decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Łącznie jest 12 placówek interwencyjnych. Dyrektorzy wprowadzili wewnętrzne procedury przyjmowania dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego. W dobie kryzysu epidemicznego mają one na celu bezpieczne umieszczanie dzieci w systemie pieczy zastępczej. Po przyjęciu do placówki interwencyjnej  dzieci/młodzież myją i dezynfekują ręce. Odzież wierzchnia jest odpowiednio zabezpieczana i dezynfekowana. Personel placówki mierzy temperaturę i przeprowadza wywiad.  Dzieci są umieszczane w osobnych pokojach (tak, aby nie doszło do kontaktu z innymi dziećmi i ewentualnego zakażenia) od 7 do 14 dni. Młodzież przywieziona przez Policję z ucieczki w podobny sposób jest izolowana od pozostałych wychowanków. Po przejściu procedury wstępnej (opisanej powyżej) umieszczana jest w odrębnych pokojach na okres wskazany powyżej. We Wrocławiu dotychczas nie było przypadku przyjęcia interwencyjnego dziecka po domowej kwarantannie (zgodnie z nakazem Sanepidu). W sytuacji konieczności przyjęcia takiego dziecka będzie wdrożona procedura jak wyżej. MOPS każdorazowo przed realizacją postanowienia sądu o czasowym umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego zasięga informacji od Policji i sprawdza czy rodzina dziecka była objęta kwarantanną.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor