Ogólne

Sonda UMP: Jak są odbierane odpady z miejsc kwarantanny w miastach?


25 marca 2020

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Klimatu, powołującego się na wyjaśnienia Głównego Inspektora Sanitarnego, odpady z miejsc poddanych kwarantannie należy traktować jako odpady komunalne. W jaki sposób miasta gospodarują takimi odpadami? Na to pytanie odpowiada błyskawiczna sonda przeprowadzona 25 marca 2020 r.

Z odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną, należy postępować zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami prawa ustalonymi przez Radę Miasta/Gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku, a także w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

SZCZECIN

Paweł Adamczyk, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej: Po otrzymaniu sygnału w ubiegłym tygodniu od Miejskiego Zespołu Pomocy Rodzinie, który współprowadzi w Szczecinie działania w zakresie współpracy z osobami objętymi kwarantanną, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, zgodnie z treścią pisma z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, zwrócił się o ustalenie trybu pozyskiwania z policji bazy danych adresowych o tych lokalizacjach i jej codziennego aktualizowania. Zaproponował, aby każdego dnia spod adresów o określonych porach odpady były odbierane spod drzwi i wrzucane do pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości.

Wykonawcą tej usługi nie jest podmiot realizujący dla gminy usługi odbioru i zagospodarowania. Podmiot ten, po krótkiej konsultacji, został wyeliminowany, aby nie zwiększać ryzyka.

Obecnie sytuacja jest rozwiązywana w ramach pomocy sąsiedzkiej lub rodziny. Wydział Gospodarki Komunalnej czeka w gotowości bo przewiduję, że może to się zmienić.

Najważniejsze są nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i na nich będę skupiać się podejmowane działania.

LUBLIN

Ewa Oziemczuk, Referat ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Wydziale Środowiska: W Lublinie żadna z firm świadczących aktualnie usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta nie wyraziła zgody na odbiór odpadów bezpośrednio z miejsca izolacji (bezpośredni spod drzwi mieszkań) osoby poddanej kwarantannie.

BIAŁYSTOK

Janusz Bobik, Kierownik Działu Planowania i Analiz PUHP "Lech" Sp.z.o.o.: W Białymstoku odpady komunalne odbierane są bez zmian, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego. Nie mniej jednak w okolicznościach epidemii w ubiegłym tygodniu PUHP "LECH" Sp. z o.o. wystosowała pisma do Marszałka Województwa informując jednocześnie Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Ministra Klimatu o współpracy w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców objętych kwarantanną.  

Pismo Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Białymstoku do PUHP LECH

Pismo Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Białymstoku do PUHP LECH

ŁÓDŹ

Ewa Jasińska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej: W Łodzi odpady komunalne odbierane są bez zmian, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego. Dane o osobach objętych kwarantanną (liczby osób w poszczególnych adresach) na bieżąco gromadzone są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi i przekazywane do Wydziału Gospodarki Komunalnej, a następnie poprzez firmy odbierające odpady odbierane z pergol.

Na dzień dzisiejszy odpady od osób objętych kwarantanną trafiają do pergol w ramach pomocy sąsiedzkiej lub rodziny.  Natomiast od osób, które znajdują się w fazie objawowej (zamiast w szpitalach pozostają w swoich mieszkaniach) odpady odbierane są spod drzwi mieszkań przez  specjalnie utworzoną do tego celu brygadę, w ramach struktury miejskiej spółki MPO-Łódź.

BYDGOSZCZ

Krzysztof Zająkała, p.o dyrektora Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi: W Bydgoszczy odpady komunalne na chwile obecną odbierane są bez zmian, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego.  Dane o osobach objętych kwarantanną na bieżąco gromadzone są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, który dostaje je każdego dnia od Sanepidu. Zgodnie z instrukcją przekazaną przez wojewodę kujawsko-pomorskiego odpady z miejsc kwarantanny mają być odbierane bezpośrednio z miejsc ich powstawania, pakowane w podwójne worki i oznaczone napisem kwarantanna. Dlatego też  Miasto Bydgoszcz podpisało odrębną umowę z miejską spółką na odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc kwarantanny. Odbiór odbywa się w umówionych indywidualnie terminach bezpośrednio spod drzwi mieszkań, w których odbywa się kwarantanna i trafiają bezpośrednio na spalarnię. Odbiór odbywa się w głównej mierze w godzinach nocnych.

Wojewoda Kujawsko_Pomorski_Instrukcja dla JST postępowania z odpadami

KATOWICE

Grzegorz Mazurkiewicz, Naczelnik  Wydziału Kształtowania Środowiska: W Katowicach odbiór odpadów komunalnych odbywa się w sposób dotychczasowy. Na chwilę obecną zamknięto jedynie dostęp do PSZOK. Dla osób ze stwierdzonym przypadkiem choroby odbiór odpadów ma się odbywać oddzielnie w pojemnikach na odpady medyczne. Odpady te mają być przewożone na spalarnię odpadów medycznych - wszystko w ramach działalności Spółki miejskiej MPGK.

WROCŁAW

Bartosz Małysa, Prezes Zarządu "Ekosystem" sp.z.o.o: We Wrocławiu odbiory odbywają się zgodnie z harmonogramami. Zamknięte zostały PSZOKi - do odwołania. Odbiór od osób objętych kwarantanną odbywa się na zasadach pomocy sąsiedzkiej, a od osób które nie mają takiej możliwości, odbiór odbywa się poprzez „prace interwencyjne” firm wykonawczych. Koordynowane to jest przez Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz MOPS. Odpady od osób chorych odbierane będą przez firmę wyspecjalizowaną w odbiorach odpadów medycznych/niebezpiecznych i kierowane prosto do spalarni. W miarę rozwoju sytuacji następować będzie elastyczna modyfikacja obecnie funkcjonującego modelu. 

WARSZAWA

Anna Grynaszewska, Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Odpadami: W Warszawie odpady komunalne na dzień dzisiejszy odbierane są zgodnie z warunkami wynikającymi z umów zawarty z Wykonawcami i zapisami aktów prawa miejscowego. Wszystkie odpady są odbierana z miejsc gromadzenia odpadów. Zgodnie z pismem Głównego Inspektoratu Sanitarnego odpady z wszystkich nieruchomości traktowane są jak zwykły strumień odpadów komunalnych.

Kwestie pozbywania się odpadów wytwarzanych przez osoby pozostające na kwarantannie obecnie rozwiązywane są w ramach pomocy rodzinnej czy sąsiedzkiej. W przypadku negatywnego rozwoju sytuacji Miasto rozważy rozszerzenie pomocy w ramach systemu wsparcia mieszkańców stworzonego w oparciu o pracowników UM.

W obecnej sytuacji ważne jest zabezpieczenie pracowników firm odbierających odpady, aby zapewnić ciągłość i płynność odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta.

Niezwykle ważną kwestią jest również ochrona informacji o osobach podlegających kwarantannie.

Oczywiście będziemy reagować w miarę rozwoju sytuacji i pojawiających się potrzeb.

 GDAŃSK

Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału - Kierownik referatu, Wydział Gospodarki Komunalnej: Odbiór odpadów komunalnych na terenie Miasta Gdańska odbywa się bez zmian - w zakresie i częstotliwościach przyjętych uchwałami.

Ograniczony jest odbiór odpadów w PSZOK - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany w kontenerze "na zewnątrz" obiektu.

Odbiór odpadów od osób objętych kwarantanną odbywa się również bez zmian - są zgodnie z interpretacjami Ministerstwa jak i GIS traktowane jak pozostałe odpady komunalne. Duży nacisk został położony na prewencję tj. zapewnienie ochrony dla osób odbierających odpady.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor