Ogólne

Stanowiska strony samorządowej w sprawie zdrowia


19 listopada 2020

Unia Metropolii Polskich wraz z pozostałymi ogólnopolskimi organizacjami samorządowymi przekazała do Pana Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia stanowiska ogólnopolskich organizacji samorządowych oraz pismo ZPP z  prośbą o pilne spotkanie z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ. W najbliższych dniach powinno dojść  do rozmowy w kwestiach podnoszonych w tych materiałach.

Dotyczą one zaś podstawowych kwestii związanych z ochroną zdrowia, czyli:

1. Funkcjonowania szpitali w których to strona samorządowa proponuje jako rozwiązanie m.in.: zobowiązanie wojewodów do współpracy z samorządami oraz konsultowania podejmowanych decyzji w kwestiach organizacji szpitali i zagospodarowania kadr medycznych; ustalenie przejrzystych zasad finansowania szpitali w okresie epidemii i zasad rozliczania umów z NFZ na rok 2020 i 2021; przedłużenie do końca 2021 roku regulacji dotyczących pierwszego okresu funkcjonowania sieci szpitali; przygotowania planu na wychodzenie z epidemii, co będzie szczególnie istotne dla szpitali które teraz są na pierwszej linii frontu walki z COVID 19, a w przyszłości mogą mieć ogromne problemy ze wznowieniem działalności podstawowej oraz opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji zadłużenia szpitali.

2. Wyroku Trybunału Konstytucyjnego K4/17 proponując nowelizację ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej w kierunku rezygnacji z rozwiązania polegającego na zobowiązaniu jst będących podmiotem tworzącym spzoz do pokrycia straty netto spzoz.

3. Samorządowych programów zdrowotnych proponując nowelizacje art. 48d ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych, w celu przywrócenia rozwiązań sprzed roku 2017 umożliwiających samorządom terytorialnym łączenie własnych środków ze środkami Narodowego Funduszu Zdrowia, w programach zdrowotnych obejmujących wszystkie świadczenia medyczne.

4. Planu NFZ na rok 2021 proponując zmianę planu NFZ na rok 2021 do poziomu przychodów minimum z wersji pierwotnej z sierpnia 2020r.

5. Świadczeń z zakresu ochrony zdrowia psychicznego proponując  powstrzymanie się z podnoszeniem jakikolwiek standardów zatrudnienia pielęgniarek w całodobowych podmiotach ochrony zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, zwiększenie wyceny świadczeń dotyczących leczenia psychiatrycznego, urealnienie zapisów dotyczących ochrony zdrowia psychicznego założeń ram strategicznych  w zakresie deinstytucjonalizacji w obszarze zdrowia na lata 2021-2030.

6. Stwierdzanie zgonu proponując do natychmiastowej decyzji zwiększenie liczby „kornerów Covidowych” oraz zagwarantowanie lekarzom POZ wynagrodzenia za stwierdzanie zgonu i wypełnienie karty zgonu.

Stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie potrzeby dokonania koniecznych i pilnych zmian regulacji dot. udzielania świadczeń

Stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie sytuacji w systemie ochrony zdrowia

Stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie realizacji wyroku TK z dnia 20.11.2019 r. (K 4 17)

Stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie potrzeby zwiększenia nakładów na działanie systemu ochrony zdrowia w 2021 r_

Stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów dot. realizacji programów zdrowotnych

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor