Ogólne

Stanowisko Ministerstwa Finansów ws. terminu wejścia w życie ustawy o PPK


15 grudnia 2020

Sytuacja epidemiologiczna w kraju nadal nie jest stabilna. Biorąc pod uwagę obecne trudności w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego (m.in. w związku z pracą zdalną urzędników), czy zamrożenie wynagrodzeń nie sprzyjają wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w administracji samorządowej (a nawet szerzej – publicznej).

W związku z tym złożony został wniosek o przesunięcie terminu wejścia w życie Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych w sektorze finansów publicznych, a co za tym idzie terminu zawarcia umowy o zarządzanie oraz o prowadzenie PPK.

Padła propozycja przesunięcia terminu obowiązku wdrożenia PPK w jednostkach samorządu terytorialnego z obecnego, tj. 10 kwietnia 2021 r. na 1 stycznia 2022 r. Niestety Ministerstwo Finansów nie widzi takiej możliwości. Odpowiedź Ministerstwa na pismo UMP znajduje się poniżej w linku.

Za odroczeniem tego terminu przemawiają następujące argumenty:

  • Wdrożenie PPK w 2021 r. oznacza konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. Samorządy będą borykać się z dużymi problemami finansowymi, które są skutkiem epidemii oraz m.in. dodatkowych obciążeń finansowych jakim jest wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę w 2021 r., co przełoży się na wyższe wydatki z zakresu wynagrodzeń (rocznie dodatkowy koszt pracownika zarabiającego minimalne wynagrodzenie będzie kształtował się na poziomie 3.800 zł),. Przeznaczenie dodatkowych środków na wypłaty składki w ramach PPK, nawet na minimalnym poziomie stawki 1,5 %, będzie stanowiło duże obciążenie budżetów gmin.

Przesunięcie o rok terminu dla samorządów pozwoliłoby na lepsze zaplanowanie procesu wdrożenia PPK oraz efektywniejsze rozplanowanie dodatkowych środków finansowych na ten cel. Zwracamy szczególnie uwagę na sytuację instytucji kultury, które nie wiadomo czy w przyszłym roku będą mogły funkcjonować w normalnym trybie, a już teraz są katastroficznej sytuacji.

  • Z jednej strony gminy ponoszą dodatkowe wydatki związane z walką z epidemią, a z drugiej zauważalny jest spadek dochodów w tym z tytułu obniżonych podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od osób fizycznych. Konieczność wywiązania się z nałożonych zadań w 2020 r. powoduje, że gminy podejmują decyzje o zaciągnięciu dodatkowych zobowiązań finansowych, co wpłynie na zwiększenie poziomu długu. Przesunięcie terminu byłoby znacznym odciążeniem dla budżetów jednostek samorządowych, które kontynuują procesy inwestycyjne, angażując środki własne oraz wykorzystując środki unijne.
  • Obecna sytuacja epidemiczna utrudnia przeprowadzenie szkoleń informacyjnych dla osób zatrudnionych, a tym samym należyte zapoznanie ich z założeniami Programu. Ograniczone jest również przeprowadzanie szkoleń dla grupy pracowników służb kadrowo-finansowych, którzy będą zaangażowani w obsługę PPK.
  • Dodatkowo utrudniona może zostać organizacja wszelkich spotkań związanych z wyborem instytucji finansowej. Mając na uwadze, że w dużej części jednostek publicznych nie funkcjonują związki zawodowe, pracodawca powinien wyboru instytucji finansowej dokonać w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym. Zgodnie z przesłankami ujętymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, większość zatrudnionych w jsfp powinna realizować zadania w trybie pracy zdalnej. Stąd realne zagrożenie, że nie będzie możliwości wyłonienia reprezentacji zatrudnionych albo przedstawiciele pracowników nie będą odzwierciedlać całości struktury zatrudnienia.

Wiele kwestii pozostaje w dalszym ciągu niejasnych co przy tak krótkim czasie, który pozostał do wejścia w życie obowiązku utworzenia PPK jest dodatkowym argumentem za przesunięciem terminu wdrożenia Programu.

Odpowiedź Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w MF, na pismo zawierające postulat przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o PPK

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor