Ogólne

Stanowisko producentów opakowań w sprawie ROP


18 lutego 2020

Wychodząc na przeciw postulatom i oczekiwaniom strony samorządowej, 5 największych w Polsce organizacji zrzeszających producentów wyrobów w opakowaniach, proponuje całkowite przejęcie odpowiedzialności za selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych przez organizacje odzysku tak, aby nie była to już bolączka samorządów gminnych.

17 lutego 2020 r. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego; Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców; Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych; Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego oraz Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-Pak wystosowały do Ministra Klimatu wspólne stanowisko w sprawie Zaktualizowanej Koncepcji Nowego Systemu Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi zaprezentowanej przez Ministerstwo Klimatu.

- Po wprowadzeniu w życie dyrektyw odpadowych i Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (dalej: ROP) samorządy gminne powinny być wyłącznie odpowiedzialne za odbiór od mieszkańców i zagospodarowanie odpadów resztkowych (pozostających po selekcji u źródła) oraz innych odpadów komunalnych jak odpady biodegradowalne, rozbiórkowe i gabarytowe. Za odbiór i zagospodarowanie tych właśnie odpadów powinni płacić mieszkańcy, tak jak ma to miejsce w przeważającej większości krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo mieszkańcy powinni pokrywać koszty selektywnej zbiórki i zagospodarowania frakcyjnych odpadów nieopakowaniowych (np. makulatury gazetowej). Natomiast za selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w strumieniu komunalnym muszą wziąć odpowiedzialność wprowadzający poprzez reprezentujące ich organizacje ROP opakowań, które powinny działać w formule non-for-profit (bez nastawienia na zysk). - czytamy w stanowisku.

Organizacje ROP opakowań powinny w szczególności przejąć odpowiedzialność za:

  • ustalenie zasad selektywnej zbiórki i norm odnośnie jakości, tj. dopuszczalności zanieczyszczenia,
  • zapewnienia odpowiedniej infrastruktury do selektywnej zbiórki, np. pojemników i worków, uzależnioną np. od stopnia urbanizacji danego terenu, częstotliwości odbioru, itd.,
  • zapewnienie egzekwowania zasad selektywnej zbiórki, gdzie ewentualną karą powinien być brak odbioru danego pojemnika przy zanieczyszczeniu jego zawartości, lub przy kolejnym incydencie nieprawidłowej segregacji, obciążenie przez samorząd gminny właściciela nieruchomości stawką z tytułu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
  • odbiór prawidłowo posegregowanych odpadów poprzez kontraktację tego odbioru przez wyspecjalizowane podmioty niezależnie od tego, czy są podmiotami prywatnymi czy należącymi do samorządów,
  • skierowanie odebranych odpadów do sortowni, posiadających odpowiednie zezwolenie i technologie właściwe dla danego rodzaju odpadu,
  • wyegzekwowania koniecznego doczyszczenia odpadów dostarczanych do recyklerów,
  • zapewnienia dobrej jakości surowca wtórnego przywróconego na rynek w celu wykorzystania go przez wytwórców różnych produktów, w tym opakowań.

Stanowisko organizacje producentów koncepcja ROP luty 2020

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor