Ogólne

Stanowisko UMP w sprawie zmian w użytkowaniu wieczystym


29 marca 2019

Zarząd Unii Metropolii Polskich zaapelował o uwzględnienie trzech postulatów, mających na celu sprawną realizację zadań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U z 2018 poz. 1716 ze zm.).

  • Wydłużenia terminu wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 4 ust 2 Ustawy przekształceniowej do roku 2023.
  • 2. Umożliwienie wydawania zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis na dzień wydania zaświadczenia przekształceniowego - z datą późniejszą - po zbadaniu statusu i sytuacji przedsiębiorcy.
  • 3.  Rozszerzenie zwolnienia od obowiązku uzyskania zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców w procesie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gruntów w przypadkach, w których zgoda taka została już wydana przez właściwego ministra spraw wewnętrznych w stosunku do prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie jako udziału związanego z nabyciem lokalu o charakterze innym niż mieszkalny.

Uzasadnienie tych trzech postulatów znajduje się w poniższym pełnym tekście stanowiska.

STANOWISKO ZARZADU UMP ws przeksztalcenia uzytkowania wieczystego

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor