Ogólne

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie Funduszu Metropolitalno-Miejskiego


16 marca 2011

Unia Metropolii Polskich popiera inicjatywę Stowarzyszenia Eurocities na rzecz wyodrębnienia specjalnego funduszu metropolitalno-miejskiego z Funduszu Spójności UE, którą zaprezentowała w dniu 31 stycznia 2011 r. na Piątym Forum Spójności w Brukseli wiceprzewodnicząca Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Eurocities Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Stowarzyszenie Eurocities zaproponowało, aby w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 zwiększyć udział wielkich miast w podziale środków z tego źródła, poprzez oddzielny fundusz dla regionów metropolitalnych. Podstawą takiej propozycji stała się krytyka dotychczasowych efektów Polityki Spójności oraz diagnoza, iż sieć metropolii (nie tylko tych największych) to podstawowy czynnik spójności terytorialnej i konkurencyjności Europy - w sytuacji, gdy globalna gospodarka oparta na wiedzy coraz silniej się metropolizuje.

Państwa członkowskie UE powinny wyodrębnić stosowne środki krajowe w celu wsparcia programów dotowanych z funduszu metropolitalno-miejskiego.

W szczególności w Polsce powinien powstać specjalny program operacyjny na lata 2014-2020, nakierowany na budowanie - zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i Długookresową Strategią Rozwoju Kraju - sieci polskich metropolii, jako fragmentu takiej sieci w całej UE. Przyczyni się to do spójności terytorialnej Europy, zaś w wymiarze krajowym stanie się czynnikiem rozwoju i jego równoważenia - o ile polski program operacyjny na lata 2014-2020 obejmie oprócz metropolii także inne duże ośrodki miejskie.

Unia Metropolii Polskich deklaruje wsparcie powyższych inicjatyw, poprzez swoje miasta członkowskie, które należą do Stowarzyszenia Eurocities.

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie Funduszu Metropolitalno-Miejskiego

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor