Ogólne

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk sejmowy 3131)


24 czerwca 2010

Unia Metropolii Polskich, zrzeszająca największe polskie miasta, z których większość położona jest nad brzegami rzek, pozytywnie opiniuje wszelkie działania przyczyniające się do zwiększenia ochrony przed powodzią. W najbliższym czasie przedstawione zostanie kompleksowe stanowisko UMP w sprawie ustawodawstwa w dziedzinie ochrony przed powodzią, zwłaszcza w kontekście planowania przestrzennego. Ze względu na pilny tryb prac parlamentarnych niniejsze stanowisko odnosi się projektu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk sejmowy 3131).

 

Pozytywnie opiniuje się założony kierunek prac, zwracając jednocześnie uwagę że postępujący proces wydzielania kolejnych rodzajów inwestycji (autostrady, kolej, drogi, obiekty Euro 2012, sieci telekomunikacyjne) do regulacji specjalnej w zakresie procedur zmiany przeznaczenia gruntu i procedur budowlanych, jest dowodem na konieczność wprowadzenia zmian systemowych postulowanych od lat przez Unię Metropolii Polskich.

Mimo w większości proceduralnego charakteru proponowanej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk sejmowy 3131), zawarte w projekcie zapisy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej i kosztów pozyskiwania terenu pod inwestycje, będą oddziaływać na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu zgodnie z którym: „Zadania jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie realizowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wykonywane są do wysokości otrzymanej dotacji na ten cel”.

 

 Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk sejmowy 3131)

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor