Ogólne

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (wersja z 20 lutego 2012 r.)


21 lutego 2012

1. Unia Metropolii Polskich nie akceptuje zaproponowanego projektu ustawy. Zmiana ustawy o finansach publicznych ma, jak to wyrażono w uzasadnieniu, spełniać trzy cele:

a) wprowadzić limit deficytu sektora samorządowego;

b) zwiększyć jakość i przewidywalność prognoz dotyczących poziomu zadłużenia i deficytu JST;

c) Uelastycznić gospodarkę finansową JST.

 

Będzie inaczej. Wprowadzenie tej ustawy usztywni gospodarkę finansową JST oraz nie zwiększy jakości i przewidywalności prognoz. Natomiast pierwszy cel  - ograniczenie deficytu podsektora - JST zrealizują niezależnie od proponowanych nowych rozwiązań ustawowych. Wystarczy do tego mechanizm już wprowadzony do ustawy w roku 2009 r., bardzo restrykcyjny w porównaniu z innymi państwami.

2. Uważamy, iż obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące reglamentacji deficytu i długu podsektora samorządowego są wystarczające w aspekcie niezbędnego wkładu JST na rzecz procesu stopniowego obniżania deficytu sektora finansów publicznych do wskaźnika poniżej 1% PKB w 2015 roku. Tym samym nie tylko nie widzimy zasadności wprowadzania rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów w ramach tzw. reguły wydatkowej w sektorze samorządowym, ale oceniamy je jako szkodliwe i destabilizujące dla systemu finansów samorządowych oraz funkcjonowania gospodarki finansowej JST, zwłaszcza w kontekście dalszej działalności inwestycyjnej samorządów i procesów absorpcji środków unijnych, a także negatywnego wpływu zaproponowanych zmian na dalszy wzrost gospodarczy. Nie jest możliwa korekta programu inwestycyjnego wielkiego miasta w perspektywie kilkumiesięcznej.

3. Unia Metropolii Polskich jest stanowczo przeciwna utrzymaniu po 2014 r. 60% dochodów jako dodatkowego limitu długu JST. Miałoby to charakter antymotywacyjny i zburzyłoby wieloletnie strategie inwestycyjne miast.

4. Popieramy ujednolicenie formy wieloletnich prognoz finansowych (WPF). Pełne ujednolicenie formy WPF powinno krocząco dotyczyć najbliższego czterolecia, analogicznie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa.

5. Zamiast żądać od JST i RIO dowolnych informacji związanych z deficytem JST, Ministerstwo Finansów - w porozumieniu z ministrem właściwym ds. informatyzacji - powinno zbudować krajową bazę danych o finansach samorządowych. Taka baza jest niezbędna dla przeprowadzania analiz na potrzeby Strony Samorządowej Komisji Wspólnej, Krajowej Reprezentacji RIO, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji itd.

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (wersja z 20 lutego 2012 r.)

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor